Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất Lưu

114 6 18/01/2010 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 03/2010/TT-BLĐTBXH Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất

Từ khóa : hàng hóa nhóm 2

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNGBINH VÀ XÃ HỘI ----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------------Số: 03/2010/TT-BLĐTBXH Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ Ban hành Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tụcvà nội dung kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chitiết một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 27/12/2007 của Chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội;Sau khi có ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 và hướng dẫn trình tự, thủ tụcvà nội dung kiểm tra nhà nước về chất lượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc tráchnhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, như sau: MỤC IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Ban hành Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý nhànước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 32Nghị định số 132/2008/NĐ-CP, bao gồm: các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt vềan toàn lao động, công trình vui chơi công cộng và các loại phương tiện bảo vệ cánhân có khả năng gây mất an toàn trong quá trình sử dụng. Sau đây gọi tắt là Danhmục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (Phụ lục I kèm theo Thông tư này).2. Hướng dẫn về nội dung, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm,hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong quá trình sản xuất.3. Quy định trách nhiệm của các bên liên quan trong việc kiểm tra nhà nước về chấtlượng các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sảnxuất. Điều 2. Đối tượng áp dụng 1. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mụcsản phẩm, hàng hóa nhóm 2 quy định tại Phụ lục I của Thông tư này. 2. Các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các cơ quan, tổchức khác có liên quan.3. Các tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định kiểm tra, kiểm định, thử nghiệmchất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 (sau đâygọi tắt là tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định).MỤC IICĂN CỨ, PHƯƠNG THỨC VÀ CÁCH THỨC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNGĐiều 3. Căn cứ kiểm tra 1. Căn cứ để kiểm tra chất lượng các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất là cácquy chuẩn đánh giá sự phù hợp tương ứng, tiêu chuẩn công bố áp dụng, các quy địnhcủa pháp luật liên quan đến các yêu cầu về đảm bảo chất lượng, an toàn, vệ sinh, sứckhỏe con người, môi trường tương ứng với từng loại sản phẩm, hàng hóa (theo Phụ lụcXII).2. Khi các sản phẩm, hàng hóa chưa có quy chuẩn đánh giá sự phù hợp tương ứng, thìcăn cứ kiểm tra là các tiêu chuẩn quốc gia và quy định kỹ thuật đánh giá sự phù hợpthay thế được quy định tại Phụ lục XII của Thông tư này.Điều 4. Điều kiện để đảm bảo chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trước khiđưa ra thị trường1. Các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 phải đượcchứng nhận hợp quy theo quy định tại các quy chuẩn đánh giá sự phù hợp tương ứng.2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chưacó quy chuẩn đánh giá sự phù hợp quốc gia tương ứng thì phải được chứng nhận hợpchuẩn theo các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng được quy định tại Phụ lục XII ban hànhkèm theo Thông tư này.3. Đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 chưacó quy chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, trước khi đưa ra thị trường vàđưa vào sử dụng phải có chứng nhận kết quả kiểm định, thử nghiệm đạt yêu cầu so vớimột tiêu chuẩn tương ứng của quốc tế, nước ngoài hoặc của nhà sản xuất và được sựchấp thuận của cơ quan kiểm tra.4. Các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và cáccông trình vui chơi công cộng thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 đượcchứng nhận hợp quy khi xuất xưởng phải được kiểm định đánh giá sự phù hợp an toànđạt yêu cầu mới được đưa vào sử dụng. Điều 5. Phương thức kiểm tra nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2Phương thức kiểm tra nhà nước chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 trong sản xuất,kinh doanh như sau: 1. Kiểm tra theo kế hoạch hằng năm đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phêduyệt. 1.1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch hằng năm. a) Thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu không đảm bảo chất lượngso với các điều kiện quy định tại Điều 32 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;b) Thông tin về chất lượng sản phẩm, hàng hóa không đảm bảo chất lượng trong lưuthông trên thị trường và trong quá trình sử dụng;1.2. Nội dung kế hoạch kiểm tra phải thể hiện được các nội dung chủ yếu như sau: a) Đối tượng sản phẩm, hàng hóa kiểm tra;b) Địa bàn kiểm tra;c) Thời gian kiểm tra (theo tháng);d) Kinh phí tổ chức thực hiện kiểm tra;e) Tổ chức thực hiện.2. Kiểm tra đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.Căn cứ để kiểm tra đột xuất về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất, kinhdoanh như sau: a) Theo yêu cầu của cơ quan thanh tra lao động và cơ quan quản lý chất lượng.b) Khiếu nại, tố cáo về chất lượng sản phẩm, hàng hóa.c) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về sản phẩm, hàng hóa khôngbảo đảm chất lượng.d) Thông tin cảnh báo trong nước, ngoài nước, khu vực, quốc tế về chất lượng hànghóa. Điều 6. Cách thức kiểm tra 1. Đối với sản phẩm, hàng hóa là các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toànlao động, công trình vui chơi công cộng, cách thức kiểm tra gồm: kiểm tra hệ thốngquản lý chất lượng trong sản xuất và chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp tiến hànhkiểm định đánh giá sự phù hợp về an toàn đối với loại sản phẩm, hàng hóa có nghi ngờvề chất lượng, an toàn. 2. Đối với các sản phẩm, hàng hóa là phương tiện bảo vệ cá nhân: kiểm tra hệ thốngquản lý chất lượng trong sản xuất và lấy mẫu hàng hóa để thử nghiệm chất lượng đốivới loại sản phẩm, hàng hóa có nghi ngờ về chất lượng, an toàn.Điều 7. Mẫu để thử nghiệm phục vụ kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa 1. Mẫu hàng hóa được lấy ngẫu nhiên tại các đơn vị sản xuất hoặc mua ngẫu nhiêntrên thị trường để thử nghiệm tại tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định phục vụviệc theo dõi tình hình chất lượng sản phẩm, hàng hóa trong sản xuất.