Thông tư 01/2017/TT-NHNN Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng nhà nước Việt Nam Lưu

18 0 06/02/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2017/TT-NHNN Ban hành danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 01/2017/TT-NHNN Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2017 THÔNG TƯBAN HÀNH DANH MỤC MÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ,LINH KIỆN, BỘ PHẬN, PHỤ TÙNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN,ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAMCăn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam;Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quyđịnh chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ;Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư ban hành Danh mụcmáy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụhoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục máy móc, thiết bị, nguyên liệu,vật tư, linh kiện, bộ phận, phụ tùng nhập khẩu phục vụ hoạt động in, đúc tiền củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam.Điều 2. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 03 năm 2017.Điều 3. Trách nhiệm thi hànhChánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vịthuộc Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thànhviên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) cơ sở in, đúc tiền chịu trách nhiệm tổ chức thực hiệnThông tư này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Ban Lãnh đạo NHNN;- Văn phòng Chính phủ;- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);KT. THỐNG ĐỐCPHÓ THỐNG ĐỐC - Bộ Tài chính;- Công báo;- Lưu: VP, PC, PHKQ (5 bản).Đào Minh Tú DANH MỤCMÁY MÓC, THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ, LINH KIỆN, BỘ PHẬN, PHỤTÙNG NHẬP KHẨU PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN CỦA NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC VIỆT NAM(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-NHNN ngày 07 tháng 02 năm 2017 củaThống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)STT TÊN HÀNG HÓAMÃ SỐ THEO BIỂUTHUẾ NHẬP KHẨUMÔ TẢ HÀNG HÓAChương NhómPhânnhómI Nguyên liệu, vật tư phục vụ hoạt động in, đúc tiền1 Giấy in tiền: 1.1 Giấy in tiền cotton 48 02 69 00Giấy in tiền trên chất liệu cotton1.2Giấy in tiền polymer39 20 99 90Giấy in tiền trên chất liệu polymer2 Mực in tiền 32 15 19 00 Các loại mực sử dụng để in tiền3 Foil chống giả 49 11 99 90Sử dụng cho tiền và các loại ấnchỉ, giấy tờ có giá khác của Ngân hàng Nhà nước4 Bản in tiền 84 42 50 00Là một dạng khuôn in dùng cho các máy in tiền; có đế bằngkim loại, bề mặt phủ nhựa hoặclớp nhựa đặc biệt diazo mỏngIIMáy móc, thiết bị, linh kiện, bộ phận, phụ tùng phục vụ hoạt động in, đúc tiền1 Máy in tiền 1.1 Máy phủ Varnish 84 43 39 90 - Máy in phủ Varnish theo công nghệ in Flexo, công nghệ in Offset hoặc máy in kết hợp cả công nghệ Flexo và Offset- Có thể in được mực không màu phát quang UV1.2 Máy in số 84 43 15 00- Máy in số dạng vòng, in theo phương pháp in Typo- Có thể in được chữ ký hoặc mực không màu phát quang UV1.3 Máy in lõm 84 43 19 00Máy sử dụng lô chùi và dung dịch rửa để làm sạch bản in1.4 Máy in Offset 84 43 13 00Máy in Offset chuyên dùng sử dụng để in màu nền của các loại giấy bạc, kiểu in cao su đốicao su1.5 Máy in lưới 84 43 19 00Máy in sử dụng khuôn dạng lưới, hoạt động bằng điện. Máybao gồm các bộ phận chính: bộphận nạp giấy, trục in lưới, daogạt mực, bộ phận cấp mực in, bộ phận ra giấy2Máy ép foil chống giả84 20 10 90Máy ép dạng trục lăn dùng để ép foil chống giả lên tờ tiền3Các loại máy móc, thiết bị hoàn thiện sản phẩm: 3.1 Máy cắt tờ rời 84 41 10 10Máy hoạt động bằng điện dùng để cắt sản phẩm là tiền từ tờ to ra thành các tờ nhỏ3.2 Máy buộc thếp tiền 84 22 40 00Máy buộc thếp bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon3.3 Máy đóng bó tiền 84 22 40 00Máy đóng bó tiền bằng giấy dán nhiệt hoặc nylon3.4 Máy bọc bó tiền 84 22 40 00 Máy bọc bó tiền bằng nylon3.5Máy cắt, đóng gói tự động84 22 40 00Máy dùng để cắt các tờ to thành tờ nhỏ, tự động buộc thếp, đóng bó và bọc nylon bó tiền