Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam Lưu

35 0 15/01/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2017/TT-BNNPTNT Bổ sung Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 01/2017/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯBỔ SUNG DANH MỤC HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM NHẬP KHẨU, SẢNXUẤT, KINH DOANH VÀ SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC,GIA CẦM TẠI VIỆT NAMCăn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thứcăn chăn nuôi;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung hóachất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chănnuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam,Điều 1. Bổ sung chất Cysteamine vào Danh mục hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu,sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại ViệtNam.Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2017.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Chăn nuôi, Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng cácđơn vị thuộc Bộ và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- VP Chính phủ (để b/c);- Công báo Chính phủ;- Website Chính phủ;- Website Bộ NN&PTNT;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;- Bộ Công Thương;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám1 - Tổng cục Hải quan;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;- Lưu: VT, CN. (150) 2