Thông tư 01/2017/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019 Lưu

66 1 23/01/2017 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2017/TT-BCT Quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh kinh tế Á - Âu năm 2017, 2018 và 2019

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 01/2017/TT-BCT Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐCLÁ NGUYÊN LIỆU VÀ TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚCTHÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2017, 2018 VÀ 2019Áp dụng đến hết 31 tháng 12 năm 2019Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tếvà các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, đã kýchính thức ngày 29 tháng 5 năm 2015 tại Cộng hòa Ca-dac-xtan và được Chủ tịchnước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tại Quyết định số 1805/QĐ-CTN ngày 19 tháng 8 năm 2015;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu,Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định việc áp dụng hạn ngạch thuếquan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thànhviên của Liên minh Kinh tế Á - Âu năm 2011, 2018 và 2019.Điều 1. Phạm vi điều chỉnhÁp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu và trứng giacầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu theo Hiệp địnhThương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu.Điều 2. Đối tượng áp dụngThông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quanthuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á- Âu và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan.Điều 3. Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu1 Mã số hàng hóa và tổng lượng hạn ngạch thuế quan năm 2017, 2018 và 2019 của cácnhóm hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 1 Thông tư này thực hiệntheo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.Điều 4. Nguyên tắc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quanHàng hóa nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa do cơ quan có thẩmquyền của các nước thành viên thuộc Liên minh Kinh tế Á - Âu cấp (viết tắt là C/Oform EAV).Riêng đối với thuốc lá nguyên liệu, thương nhân Việt Nam có giấy phép nhập khẩuthuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan do Bộ Công Thương cấp theo quy địnhtại Thông tư số 04/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công Thươngquy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạtđộng mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quácảnh hàng hóa với nước ngoài được phép nhập khẩu (nhập khẩu trực tiếp hoặc ủy thácnhập khẩu), số lượng nhập khẩu tính trừ vào hạn ngạch thuế quan nhập khẩu theo giấyphép do Bộ Công Thương cấp.Điều 5. Thủ tục nhập khẩuThủ tục nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm giải quyết tại hải quan cửakhẩu nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo nguyên tắc trừ lùi tự động cho đến hếtsố lượng hạn ngạch thuế quan của từng mặt hàng quy định tại Phụ lục kèm theo Thôngtư này.Điều 6. Quy định thuế suất thuế nhập khẩuThuế suất thuế nhập khẩu trong hạn ngạch thuế quan và ngoài hạn ngạch thuế quanđối với thuốc lá nguyên liệu và trứng gia cầm nhập khẩu từ các nước thành viên củaLiên minh Kinh tế Á - Âu thực hiện theo quy định của Chính phủ.Điều 7. Hiệu lực thi hànhThông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 3 năm 2017 đến hết ngày 31tháng 12 năm 2019./. Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó thủ tướng Chính phủ;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Tổng Bí Thư, Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;BỘ TRƯỞNGTrần Tuấn Anh2 - Viện KSND tối cao, Tòa án ND tối cao;- Cơ quan TW của các Đoàn thể;- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);- Kiểm toán Nhà nước;- Công báo;- Website Chính phủ;- Website Bộ Công Thương;- Các Sở Công Thương;- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;- Lưu: VT, XNK (10). PHỤ LỤCMÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ TỔNG LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬPKHẨU TỪ LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU NĂM 2017, 2018 và 2019(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2017/TT-BCT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của BộCông Thương quy định việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyênliệu và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á-Âunăm 2017, 2018 và 2019)STT Mã HS Mô tả hàng hóaLượnghạn ngạchthuế quannăm 2017Lượnghạnngạchthuế quannăm 2018Lượnghạn ngạchthuế quannăm 2019I - Trứng gia cầm 8.400 tá 8.820 tá 9.261 tá 04.07Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín - Trứng sống khác: 1 0407.21.00- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 0407.29 - - Loại khác: 2 0407.29.10 - - - Của vịt, ngan 3 0407.29.90 - - - Loại khác 0407.90 - Loại khác: 4 0407.90.10- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus 3