Thông tư 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất Lưu

31 2 27/01/2013 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2013/TT-BTNMT Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI NGUYÊNVÀ MÔI TRƯỜNG--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 01/2013/TT-BTNMTHà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013 THÔNG TƯQUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊNLIỆU SẢN XUẤTCăn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài;Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môitrường đã được sửa đổi, bổ sung tại các Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng3 năm 2010 và số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010;Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế;Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về phế liệu đượcphép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất,Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:1. Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất(Phụ lục I);2. Danh mục phế liệu thu được trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp chế xuất,doanh nghiệp trong khu phi thuế quan được phép nhập khẩu vào nội địa để làmnguyên liệu sản xuất (Phụ lục II).Điều 2. Trước khi nhập khẩu, phế liệu nhập khẩu phải bảo đảm đáp ứng các điều kiệntheo quy định của pháp luật về điều kiện nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;đã được làm sạch để loại bỏ chất thải, những loại vật liệu, vật phẩm, hàng hóa cấmnhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; đã được lựa chọn, phân loại riêngbiệt theo mã HS, tên phế liệu, mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng phù hợp với quy địnhtại các Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Điều 3. Doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan khi nhập khẩuphế liệu từ nước ngoài để làm nguyên liệu sản xuất phải tuân thủ đầy đủ các quy địnhtại Điều 1 và Điều 2 Thông tư này.Điều 4. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2013.Quyết định số 12/2006/QĐ-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tàinguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làmnguyên liệu sản xuất hết hiệu lực thi hành, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thihành.Điều 5. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao Tổng cục Môi trường hướng dẫn, kiểm tra,theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Thông tư này.Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức,cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức,cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài nguyên và Môi trường để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủ và các Phó TTg CP;- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcCP;- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Văn phòng Quốc hội;- Văn phòng Chủ tịch nước;- Văn phòng Chính phủ;- Văn phòng Trung ương Đảng;- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;- Tòa án nhân dân tối cao;- UBTƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;- Các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;- Công báo; Cổng thông tin điện tử Chính phủ;- Website Bộ Tài nguyên và Môi trường;- Lưu: VT, Vụ PC, TCMT (300).KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGBùi Cách Tuyến