Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu kèm theo T Lưu

10 0 03/01/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 Quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu kèm theo Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2013THÔNG TƯ !"#$"%&'()*++,-./0(12&3'&!.456".&!"7)89!(:;2<!"= !"#Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 và Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa;Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Nghị định của Chính phủ số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản,Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.Điều 1.>?@ABCADEFGHIJDBKELM?NOFGJPD FGQR#LM?IOFGFGNBSTUQNVJJWBXFFOFGJNOFYER@ZFNUBSL[BXHJW?@VFNGBVL\D]D^F_E`J[BFNab?FNUcJJPFOFGFGNBSTUQD^FTNdHFOFGefHJNMRD^FgD?E@fRGhBeQNOFGJPD iFNPD?E 1. Sửa đổi điểm b, điểm c khoản 4 Điều 13 như sau:jCiWPkFGNlT[BXHJW?@ZFN[m@IJ_E`JBUnBL\D]_EFGeboBNOFGCVbLNbL\D]UKUBSLCZ_EFGeboBUQJpFDE`J[BXHJW?VTaqFGJWbFGJNkBGB?FJnBrBUnBL\D]_EFGeboBNOFGCVbL\D]LNP?@M@BKE[BstFUQRsELpE[NuLTNqLLqJNX@BUnBL\D][NOFG@oJgeboBi@BUnBFNvHFGQFNNQFG@PlL[BXHJW?wxRJNybHzL@ID?Be{BLM?L\D]L\YE?F[BXHJW?@KFGNZL\YE?FLvJNdHYERKFJN|LNBSF_>TNoJNQFNLN}FNJNybYER@ZFN@~FGJNkBYER•J@ZFNJNkBNoF[NuLTNqLUQJALNzL[BXHJW?eoBw•EL\D][NOFG[NuLTNqL\YE?F[BXHJW?JNEN~BB`RLNzFGFNcF@M@BKE[BSF?FJbQFJN|LTNdH@€L`TLNbL\D]UQJNOFGCVbL\YE?FLvJNdHYERKF@KFGNZJNEN~BB`RLNzFGFNcF@•FG[‚[BFNab?FNLM?L\D]wLi`TB`RLNzFGFNcFL\D]@M@BKE[BSF?FJbQFJN|LTNdHLNbLVLL\D]D^F_E`J[BFNab?FND^FTNdHFOFGefHJNMRD^F_•TeboBNbƒLeboBJNybYER@ZFNJoBBKE?NOFGJPFQR„w2. Bổ sung Điều 13a như sau:…BKE?wW†FNJ|JNMJqLL`TJNEN~BL`TeoBB`RLNzFGFNcFL\D]@M@BKE[BSF?FJbQFJN|LTNdHJWbFGD^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdHFOFGefHJNMRD^FgD?E@fRGhBeQB`RLNzFGFNcFiw\YE?FLvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcF\YE?F@PlLGB?bFNBSHUq[BXHJW?@VFNGBVTNfFeboBL\D]D^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdHFOFGefHJNMRD^FJNybBKE<NOFGJPD LvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcFwwB`RLNzFGFNcFLvNBSEe|LJWbFGJNkBGB?FgC?iF•H[XJ‡FGQRL`TwˆEB`RLNzFGFNcFYER@ZFNJoBNqeqLC?FNQFN[‰HJNybNOFGJPFQRww~D\_BFL`TB`RLNzFGFNcFC?bG~H?i\F@KFGNZL`TB`RLNzFGFNcFJNybHˆEJoBNqeqLC?FNQFN[‰HJNybNOFGJPFQRrCi^FD?bB`RLNzFGFNcF@•FG[‚[BFNab?FNNbƒLB`RLNzFGFNcF@pEJPLvFGQFNFGNKD^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdHNbƒLYER•J@ZFNJNQFNecTrLi^FJNER•JHBFNUKL\D]UcJLN`JJW?FGJNB•JCZaqFGLqC^b@^H@BKE[BSF?FJbQFJN|LTNdHJNybNqeqLC?FNQFN[‰HJNybNOFGJPFQRrai1?FNDVLNLNML\D]UQFGPkBJW|LJB•TD^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdH@€@PlLLVLL\YE?FLvLNzLF•FGYE^Fe‚LN`JePlFG?FJbQFJN|LTNdHFOFGefHJNMRD^FLM?FGQFNOFGFGNBSTUQNVJJWBXFFOFGJNOFJcTNE`F[B•FJNzLUK?FJbQFJN|LTNdHLv_VLFNcFLM?L\D]D^F_E`J[BFNab?FNw @i1?FNDVLNLNML\D]UQFGPkBJW|LJB•TD^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdH@€@PlLL\D]RJ•L`TNERSFJW]esFL`T_VLFNcF@MDzL[NbŠryiB`RLNzFGFNcFg@BUnBJWPkFGNlTL\D]LvD|JN?R@ABCADEFGJNOFGJBFJWsFB`RLNzFGFNcFiw wW†FNJ|JNMJqLL`TB`RLNzFGFNcF?i\D]FITgHIJiCIN~D\@KFGNZL`TB`RLNzFGFNcFLNbL\YE?FLvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcFYER@ZFNJoB[Nb^FBKE?LM?NOFGJPFQRw~D\LvJNX@PlLFITJNybHIJJWbFGLVLN†FNJNzLD?EJW|LJB•TG>BYE?‹?_;H?BeHoFG@BSFJ>gD?E@vG>BN~D\C^FLN}FNirG>BJNyb@PkFGCPE@BSFrCiWbFGJNkBNoFgC?iFGQReQHUBSL[XJ‡FGQRFNcF@PlLN~D\@KFGNZL`TB`RLNzFGFNcFLM?L\D]L\YE?FLvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcFTN^B_yH_ŒJJ}FN@pR@MLM?N~D\UQJNOFGCVbC•FGU•FC^FLNbL\D]F•EN~D\[NOFG@pR@MrLiWbFGJNkBNoF<gHPkBe•HiFGQReQHUBSL[XJ‡FGQRFNcF@MN~D\L\YE?FLvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcFJN|LNBSFJNdHJW?N~D\[BXHJW?@VFNGBVTNfFeboBL\D]ab@\FUZ@€JN|LNBSFNbƒLJALNzL@B[BXHJW?JN|LJ•@BKE[BSFC^b@^H?FJbQFJN|LTNdHJoBL\D]D^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdHgF•ELpFNbƒLJWbFGJWPkFGNlTL\D]LNP?@PlL[BXHJW?@VFNGBVTNfFeboBiw•E@M@BKE[BSFJN†L`TB`RLNzFGFNcFwWPkFGNlT[NOFGL`TB`RLNzFGFNcFJN†TN^BJW^ekBC•FGU•FC^FUQFsEWŽe‚abw<wNEN~BB`RLNzFGFNcF?i\D]D^F_E`J[BFNab?FNJN|LTNdHCZJNEN~BB`RLNzFGFNcFJWbFGJWPkFGNlTD?E\D]Lv[•JYE^[BXHJW?@ZFN[mNbƒL@IJ_E`JCZ_EFGeboBFNPFGD?E•gDVEiJNVFG[NOFGLvCBSFTNVT[NuLTNqL@X@oJeboBNbƒLr\D][NOFGNboJ@IFGD^F_E`J[BFNab?FN@BUnBFNvHFGQFNNQFGJN|LTNdH@€@•FG[‚r\D]LvYER•J@ZFNLM?L\YE?FFNQFPnLLvJNdHYERKFUKUBSLLNERXF@ABFGQFNFGNK[BFNab?FNJoBL\D]L•r\D]CZJPnLYERKFD>aqFGB`RLNzFGFNcFJNybYER@ZFNLM?TNVTeEcJUK_>TNoJUBTNoHNQFNLN}FNJWbFGe‘FNU|L?FJbQFJN|LTNdHwCiNdHYERKFJNEN~BB`RLNzFGFNcF\YE?FFQbLvJNdHYERKFL`TB`RLNzFGFNcFJN†L\YE?F@vLvJNdHYERKFJNEN~BB`RLNzFGFNcFw•w`TeoBB`RLNzFGFNcF