Thông tư 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp Lưu

8 1 10/04/2006 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông tư 01/2006/TT-BCN hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG NGHIỆP--------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 01/2006/TT-BCN Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2006THÔNG TƯHướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc và sản phẩm có hoá chấtđộc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lýchuyên ngành của Bộ Công nghiệpCăn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quyđịnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hoá quốc tế và cáchoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hoá với nước ngoài; Căn cứ Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ vềthực hiện Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoáhọc;Căn cứ Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về Antoàn hoá chất;Căn cứ Luật Phòng, Chống ma tuý và các văn bản hướng dẫn thi hành; Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng thuộc Côngước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khÝ hoá học; hoá chấtđộc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất nhập khẩu theotiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp như sau: I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG1. Việc xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 1 thuộc Công ước cấm phát triển sảnxuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học trong những trường hợp đặc biệt chomục đích nghiên cứu, y tế, dược phẩm hoặc bảo vệ, thực hiện theo quy định Nghị địnhsố 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ướcvà Quyết định số 05/2006/QĐ-BCN ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Công nghiệp.2. Hàng hoá là hoá chất độc, hoá chất độc hại, sản phẩm có hoá chất độc hại quá cảnh,tạm nhập tái xuất thực hiện theo các quy định của Bộ Thương mại. 3. Việc đảm bảo an toàn cho xuÊt khÈu, nhËp khẩu hoá chất Bảng thuộc Công ướccấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoá học; hoá chất độc hạivà sản phẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý, hoá chất nhập khẩu theo tiêu chuẩnkỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp thực hiện theo quyđịnh Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về Antoàn hoá chất. 4. Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệukhai báo khi xuất khẩu, nhập khẩu; quản lý và sử dụng hoá chất nhập khẩu theo đúngmục đích nhập khẩu và theo các quy định có liên quan; nếu có các hành vi vi phạm sẽbị xử lý theo qui định của pháp luật.II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ1. Thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đã đăng ký mã số doanhnghiệp xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đượcphép xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất để phục vụ trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu vàkinh doanh theo nhu cầu sử dụng và khả năng kinh doanh (trừ các loại hoá chất là tiềnchất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp trong Phụ lục số 1). Việc xuất khẩu, nhập khẩu những hoá chất là tiền chất sử dụng trong lĩnh vực côngnghiệp thuộc Phụ lục số 1 thực hiện theo Luật Phòng, chống ma tuý ngày 09 tháng 12năm 2000; Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp đã ban hànhkèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 và số04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 của Bộ Công nghiệp và các quy địnhtại Thông tư này.2. Xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất Bảng 2 và hoá chất Bảng 3 thuộc Phụ lục số 2 thựchiện theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ vềthực hiện Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá huỷ vũ khí hoáhọc và các quy định tại Thông tư này.3. Thương nhân nhập khẩu hoá chất độc hại và sản phẩm có hoá chất độc hại thuộcdanh mục nhập khẩu có điều kiện trong Phụ lục số 3 để kinh doanh, phải có Giấychứng nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong kinh doanh hoá chất do Sở Tàinguyên và Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp theo các quy địnhcủa Bộ Tài nguyên và Môi trường. 4. Khi nhập khẩu hoá chất ghi trong Phụ lục số 4 của Thông tư này, thương nhân phảikê khai đầy đủ các tiêu chuẩn chất lượng và tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng để cơ quanHải quan kiểm tra, đối chiếu. Trường hợp có nghi vấn về khai sai lệch tiêu chuẩn chấtlượng và tiêu chuẩn kỹ thuật, Cơ quan Hải quan quyết định trưng cầu giám định, thôngquan theo quy định hiện hành. Việc nhập khẩu những hoá chất phục vụ trực tiếp chosản xuất có tiêu chuẩn thấp hơn quy định tại Phụ lục này phải có ý kiến đồng ý bằngvăn bản của Bộ Công nghiệp.III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNHThông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 5 năm 2006. Các quy định trướcđây về híng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hoá chất độc; hoá chất độc hại và sảnphẩm có hoá chất độc hại, tiền chất ma tuý; hoá chất nhập khẩu theo tiêu chuẩn kỹthuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp trái với Thông tư này đềubãi bỏ. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các ngành, địaphương, đơn vị phản ánh về Bộ Công nghiệp để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phùhợp./.Nơi nhận:- Thủ tướng Chính phủcác Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c), - Bộ trưởng (để b/c), các TT. Bộ CN - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, - Cơ quan thuộc Chính phủ,- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, - Tòa án nhân dân tối cao,- Cơ quan TW của các đoàn thể,- Công báo,- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ Tư pháp,- Các Tập đoàn, các Tổng công ty 91,các Vụ, Cục, Thanh tra, VP, DN thuộc Bộ- Lưu: VT, CLH, PHụ CấPKT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNGNguyễn Xuân Thuý