THÔNG BÁO Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015) Lưu

37 6 24/03/2015 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
THÔNG BÁO Về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (Ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015)

Từ khóa : ấn định thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

NNNENăm phát hành hạn mức:NNNENăm phát hành bảo lãnh:WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWECHI CỤC HQdd/MM/yyyyWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWW0WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWEtại Kho bạc Nhà nướchoặc nộp trực tiếp cho cơ quan Hải quan.XXXXXXXXX1XXXXEdd/MM/yyyyngày kể từ ngàyNNE123.456.789Tỷ giá:XXETiền tệ:123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901123.456.789.01212.345.678.901XXXXXXXXXESố chứng từ hạn mức:XXXXXXXXXEXXXXXXXXXE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWE12.345.678.901NNNEWWWWWWWWEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWE12.345.678.901WWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWEXXXXXXXXX1EWWWWWWWWW1WWWWWWWWWEXXXXXXXXXEXXXXXXXXX1EWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWWEXXEdd/MM/yyyyXXXXXXXXX1XXXXXXXXXENNNNNNNNN1NENNNNNNNNN1NEXXXXXXXXX1-XXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEXXXXXXEWWWWWWWWW1WWWWWWWWW2WWWWWWWWW3WWWWWWWWW4WWWWWWWWW5WWWWWWWWW6WWWWWWWWW7WWWWWWWWW8WWWWWWWWW9WWWWWWWWWEMã loại hình:Mã ngân hàng:Ngày đăng ký tờ khai:Số điện thoại:Mã bưu chính:Địa chỉ:Mã số thuế:Ấn định thuế đối với tờ khai Hải quan số:Tổng số tiền thuế ấn định:Trong thời hạnSố:CQ HẢI QUANCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc(*) : Thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam:(**): Tiểu mục thu thuế bảo vệ môi trường:/ TBSắc thuế Chương Tiểu mụcSố thuế Số thuếkhai báo chênh lệchSố thuếấn địnhSố chứng từ bảo lãnh:Loại bảo lãnh:Ngân hàng bảo lãnh:Mã ngân hàng:Ngân hàng trả thay:Ghitheochươngcủa bộchủquảnVề việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu1.2.3.đơn vị/ngân hàng có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế chênh lệch nêu tại mục 2 vào tài khoản số- Tên người nộp thuế;- Cục HQ;- Lưu: VT, đơn vị soạn thảo (...b).(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)NGƯỜI LẬP THÔNG BÁOTHÔNG BÁOĐơn vị xuất/nhập khẩu:Ngày