Thông báo 83/TB-TCHQ năm 2014: Sợi vải thủy tinh, E-glass fiber stiched mat EMK450-300, hàng mới 100%. Lưu

32 0 05/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 83/TB-TCHQ năm 2014: Sợi vải thủy tinh, E-glass fiber stiched mat EMK450-300, hàng mới 100%.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 83/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại Thông báo số 059/TB-CN HP ngày 11/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Sợi vải thủy tinh, E-glass fiber stiched mat EMK450-300, hàng mới 100%. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại N gôi Sao Xanh; Địa chỉ: Cụm công nghiệp Quán Trữ, Khiết An, Hải Phòng; MST: 02012409893. Số, ngày tờ khai hải quan: 1335/N DT08 ngày 25/11/2013 tại Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phNm từ sợi thủy tinh không dệt, không phủ chất kết dính, dạng cuộn (rộng 300mm, dài 90m), E-glass fiber stiched mat EMK450-300, hàng mới 100%. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: E-glass fiber stiched mat EMK450-300Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phNm từ sợi thủy tinh không dệt, không phủ chất kết dính, dạng cuộn (rộng 300mm, dài 90m)Ký, mã hiệu, chủng loại: EMK450-300 N hà sản xuất: Không có thông tin thuộc nhóm 70.19 " Sợi thủy tinh (kể cả len thủy tinh) và các sản phNm của nó (ví dụ, sợi, vải dệt)", phân nhóm "- Tấm mỏng (voan), mạng, chiếu, đệm, tấm và các sản phNm không dệt tương tự" mã số 7019.39.90 "- - - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Đình Vũ - Cục Hải quan Tp. Hải Phòng (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL HHXN K và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường