Thông báo 82/TB-TCHQ năm 2014: Silicon nguyên sinh dạng hòa tan (SR 1000-Polytrimethylhydrosiloxysilicate) Lưu

113 0 05/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 82/TB-TCHQ năm 2014: Silicon nguyên sinh dạng hòa tan (SR 1000-Polytrimethylhydrosiloxysilicate)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 82/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại Thông báo số 3931/TB-PTPLHCM-13 ngày 25/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Silicon nguyên sinh dạng hòa tan (SR 1000-Polytrimethylhydrosiloxysilicate) 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH Rohto - Mentholatum (Việt N am), KCN Việt N am - Singapore, tỉnh Bình Dương; MST: 3700239769 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 7776/N KD05 ngày 08/11/2013 Chi cục HQ KCN Việt N am - Singapore - Cục Hải quan Bình Dương4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Silicon nguyên sinh dạng bột (SR 1000-Polytrimethylhydrosiloxysilicate)5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: SR 1000 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Silicon nguyên sinh dạng bộtKý, mã hiệu, chủng loại: SR 1000 N hà sản xuất: Momentive Performance Materials Japan LLC; 113, N ishi-shinmachi, Ohta-shi, Gunma, Japan thuộc nhóm 39.10 " Silicon dạng nguyên sinh", mã số 3910.00.90 "- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ KCN Việt N am Singapore - Cục Hải quan Bình Dương (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL HHXN K và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường