Thông báo 81/TB-TCHQ năm 2014: TN002: thuốc nhuộm Bazơ (dùng trong công nghiệp dệt, nhuộm: Astrazon Black FDL 200%) Lưu

8 0 05/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 81/TB-TCHQ năm 2014: TN002: thuốc nhuộm Bazơ (dùng trong công nghiệp dệt, nhuộm: Astrazon Black FDL 200%)

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 81/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1480/TB-PTPL ngày 17/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: TN002: thuốc nhuộm Bazơ (dùng trong công nghiệp dệt, nhuộm: Astrazon Black FDL 200%) 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Designer Textiles Việt Nam; Địa chỉ: Khu công nghiệp Hòa xá, Thành Phố Nam Định; MST: 0600807370 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 6389/NSX01 ngày 22/10/2013 tại Chi cục HQ Nam Định - Cục Hải quan Thanh Hóa.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thuốc nhuộm Bazơ (Astrazon Black FDL 200%) 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Astrazon Black FDL 200%Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thuốc nhuộm BazơKý, mã hiệu, chủng loại: Black FDL 200% Nhà sản xuất: DyStar Colours Distribution GmbH; Am Prime Park 10-12 D-65479 Raunheim. thuộc nhóm 32.04 "Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm làm từ chất màu hữu cơ tổng hợp như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học", phân nhóm "- Chất màu hữu cơ tổng hợp và các chế phẩm từ chúng như đã ghi trong Chú giải 3 của Chương này", mã số 3204.13.00 "- - Thuốc nhuộm bazơ và các chế phẩm từ chúng" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ Nam Định - Cục Hải quan Thanh Hóa (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL HHXNK và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường