Thông báo 80/TB-TCHQ năm 2014: Thép tấm cán nóng hợp kim, không tráng phủ mạ sơn. Hiệu Liuzho, tiêu chuẩn: SS400-B; hàng mới 100%; cỡ (mm): (16x2000x6000)mm. (mục I Phụ lục tờ khai). Lưu

36 2 05/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 80/TB-TCHQ năm 2014: Thép tấm cán nóng hợp kim, không tráng phủ mạ sơn. Hiệu Liuzho, tiêu chuẩn: SS400-B; hàng mới 100%; cỡ (mm): (16x2000x6000)mm. (mục I Phụ lục tờ khai).

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 80/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1410/TB-PTPL ngày 29/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK,Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Thép tấm cán nóng hợp kim, không tráng phủ mạ sơn. Hiệu Liuzho, tiêu chuẩn: SS400-B; hàng mới 100%; cỡ (mm): (16x2000x6000)mm. (mục I Phụ lục tờ khai). 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Kiên Trung; địa chỉ: số 92 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội; Mã số thuế: 0500497485 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1733/NKD01 ngày 12/11/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Yên Viên - Cục Hải quan TP. Hà Nội.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép hợp kim, hàm lượng B ≈ 0,0016% tính theo trọng lượng, dạng tấm, cán nóng, chiều rộng trên 600 mm, dày 16 mm, chưa được tráng phủ hoặc mạ sơn 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Hot rolled steel plateTên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim, dạng tấm, cán nóng, chiều rộng trên 600 mm, dày 16 mm, chưa được tráng phủ hoặc mạ sơn Ký, mã hiệu, chủng loại: Steel grade: SS400-B Nhà sản xuất: Liuzhou Iron and Steel company limited; địa chỉ: 117 Beique road, Liuzhou, Guangxi, China thuộc nhóm 72.25 - Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên, phân nhóm 7225.40 - Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn, mã số 7225.40.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện); - Chi cục Hải quan Ga ĐSQT Yên Viên;; - Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường