Thông báo 38/TB-TCHQ năm 2014: Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 6.20mm Lưu

11 0 02/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 38/TB-TCHQ năm 2014: Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 6.20mm

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 38/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Đà Nẵng tại Thông báo số 485/TB-PTPL ngày 26.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Thép không gỉ cán nguội dạng thanh mặt cắt hình tròn AISI 201 size: 6.20mm. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Inox Việt Na. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 3883/NKD01 ngày 11.12.2013 tại Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng, Cục Hải quan Đà Nẵng.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6.20mm. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Prime Stainless Steel Bright Bars AISI201.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không gỉ dạng thanh, được gia công nóng, có mặt cắt ngang hình tròn đường kính 6,20mm.Ký, mã hiệu, chủng loại: AISI201.Nhà sản xuất: Bhansali Bright Bars PVT. Ltd. (150, Nanubhai Desai, Mumbai, India).thuộc nhóm 7222, mã số 7222.11.00 - Có mặt cắt ngang hình tròn tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Đà Nẵng; - Website Hải quan; - Trung tâm PTPL HH XNK và các CN; - Lưu: VT, TXNK (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường