Thông báo 35/TB-TCHQ năm 2014: Ống xục khí bằng graphite (VGT1200RI) dùng trong ngành đúc. Lưu

12 1 02/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 35/TB-TCHQ năm 2014: Ống xục khí bằng graphite (VGT1200RI) dùng trong ngành đúc.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 35/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Hải Phòng tại Thông báo số 098/TB-CNHP ngày 16.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Ống xục khí bằng graphite (VGT1200RI) dùng trong ngành đúc. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Đầu tư Carbon Việt Nam. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 26956/NKD01, ngày 15.11.2013 tại Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV2, Cục Hải quan Hải Phòng.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Ống chịu lửa, đi từ hỗn hợp graphite, SiO2, Al2O3, SiC…đường kính trong 16mm, đường kính ngoài 46mm. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Clay Graphite Crucible-VGT1200RI.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Ống chịu lửa, đi từ hỗn hợp graphite, SiO2, Al2O3, SiC… đường kính trong 16mm, đường kính ngoài 46mm.Ký, mã hiệu, chủng loại: VGT1200RINhà sản xuất: Morgan MMS GmbH. thuộc nhóm 6903, mã số 6903.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV2; - Website Hải quan; - Trung tâm PTPL HH XNK và các CN; - Lưu: VT, TXNK (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường