Thông báo 34/TB-TCHQ năm 2014: Chất trung hòa Sodium Bicarbonate Lưu

81 3 02/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 34/TB-TCHQ năm 2014: Chất trung hòa Sodium Bicarbonate

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 34/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 3771/TB-PTPLHCM-13 ngày 27/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chất trung hòa Sodium Bicarbonate 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Prime Asia Việt Nam; KCN Mỹ Xuân A2, Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu; MST: 3500554530 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1508/NGC02 ngày 25/10/2013 tại Chi cục HQ cửa khẩu cảng Phú Mỹ (Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu).4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Natri bicarbonat, dạng bột 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Sodium Bicarbonate Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Natri bicarbonat, dạng bộtKý, mã hiệu, chủng loại: NaHCO3Nhà sản xuất: Không có thông tin thuộc nhóm 28.36 Carbonat; peroxocarbonat (percarbonat); amoni carbonat thương phẩm có chứa amonium carbamate, mã số 2836.30.00 - Natri hydrogencarbonat (natri bicarbonat) tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Phú Mỹ (Cục HQ Bà Rịa-Vũng Tàu); - Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường