Thông báo 314/TB-TCHQ năm 2014: Bột bóng Melamine WG 0322. Lưu

100 1 12/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 314/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 4080/TB-PTPLHCM-13 ngày 30.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Bột bóng Melamine WG 0322. 2. Đơn vị nhập khNu: Công ty TN HH nhựa Vĩnh Hòa. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 476/N SX01 ngày 14.11.2013 tại Chi cục Hải quan Đức Hòa, Cục HQ Long An. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: N hựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti-2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Melamine Moulding Compound WG 0322.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: N hựa Melamin đã pha thuốc màu từ Ti2O, thuốc màu hữu cơ, ở dạng bột. Dùng để đúc.Ký, mã hiệu, chủng loại: WG 0322. N hà sản xuất: Thai MFC Co., Ltd (1 Siam Cement, Bangsue, Bangkok, Thailand). thuộc nhóm 3909, phân nhóm 3909.20 - N hựa melamin, mã số 3909.20.10 - Hợp chất dùng để đúc tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ Đức Hòa (Long An); - Website Hải quan; - Trung tâm PTPL HH XN K và các CN ; - Lưu: VT, TXN K (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường