Thông báo 312/TB-TCHQ năm 2014: Chế phẩm các vitamin và khoáng chất tăng cường dinh dưỡng cho con người (Thực phẩm chức năng) CAREPLUS mới 100% dạng nước 80ml/túi, 240 túi/thùng. Hạn sử dụng 02/11/2015. Lưu

14 0 12/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 312/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại thông báo số 033/TB-CN HP ngày 26/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chế phNm các vitamin và khoáng chất tăng cường dinh dưỡng cho con người (Thực phNm chức năng) CAREPLUS mới 100% dạng nước 80ml/túi, 240 túi/thùng. Hạn sử dụng 02/11/2015. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần Delta; địa chỉ: số 871 N gô Gia Tự - Long Biên - tp. Hà N ội; mã số thuế: 0101160585 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 17628/N KD01 ngày 18/11/2013 - Chi cục Hải quan Cửa khNu Cảng Đình Vũ - Cục Hải quan tp. Hải Phòng.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thực phNm bổ sung CAREPLUS, dạng lỏng đồng nhất, màu nâu đỏ, đóng gói 80ml/túi PE/AL-foil kín. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: CAREPLUS Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thực phNm bổ sung - CAREPLUS Ký, mã hiệu, chủng loại: CAREPLUS N hà sản xuất: Hanil Green Pharm Co. - Hàn Quốc thuộc nhóm 21.06 "Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 2106.90 "- Loại khác", mã số 2106.90.70 "- - Thực phẩm chức năng" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐTC; - Các Cục HQ tỉnh, tp (để t/hiện); - Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ - Cục HQ tp.Hải Phòng; - Trung tâm PTPL HH XN K và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (5b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường