Thông báo 310/TB-TCHQ năm 2014: Sodium Sulphate Na2SO4 99% min, dạng hạt mịn, Trung Quốc sản xuất mới 100%, hiệu Cây thông, đồng nhất đóng bao 50kg/bao. Dùng trong công nghiệp sản xuất kính, bột giặt. Lưu

89 2 12/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 310/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại thông báo số 1491/TB-PTPL ngày 19/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Sodium Sulphate N a2SO4 99% min, dạng hạt mịn, Trung Quốc sản xuất mới 100%, hiệu Cây thông, đồng nhất đóng bao 50kg/bao. Dùng trong công nghiệp sản xuất kính, bột giặt. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH SX dịch vụ & TM Huy Hoàng. Địa chỉ: Gia Quất, N gọc Thụy, Long Biên, Hà N ội. MST: 0101474165. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1825/N KD01 ngày 04/12/2013 tại Chi cục HQ ga Yên Viên - Cục Hải quan Hà N ội. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là Dinatri sulfat.5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Sodium Sulphate N a2SO4 >= 99% Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dinatri sulphatKý, mã hiệu, chủng loại: Hiệu cây thông. N hà sản xuất: không có thông tin thuộc nhóm 28.33: "Sulphat; phèn (alums); peroxosulphat (persulphat).", mã số 2833.11.00: "- - Dinatri sulphat" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ Ga Yên Viên-Hà N ội (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường