Thông báo 309/TB-TCHQ năm 2016: Vải các loại (theo kết quả chứng thư giám định tình trạng số 15G10ND00496-26 & 15G10ND00496-28 ngày 18/09/2015) Hàng chưa qua sử dụng. Lưu

21 0 11/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 309/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phNm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo 2686/TB-PTPL ngày 04/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Vải các loại (theo kết quả chứng thư giám định tình trạng số 15G10N D00496-26 & 15G10N D00496-28 ngày 18/09/2015) Hàng chưa qua sử dụng. (Mục 1 Phụ lục Tờ khai) 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền N am - Địa chỉ: 259 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. MST: 0312057516. 3. Tờ khai số: 10059047682/A11 ngày 14/10/2015 đăng ký tại Chi cục HQ CK Cảng Cái Mép - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vải dệt kim sợi dọc từ nylon, đã nhuộm màu, trọng lượng vải 172 g/m2. (niêm phong AA/13-646178)5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vải dệt kim sợi dọc từ nylon, đã nhuộm màu, trọng lượng vải 172 g/m2. thuộc nhóm 60.05 “Vải dệt kim sợi dọc (kể cả các loại làm trên máy dệt kim dệt dải trang trí), trừ loại thuộc các nhóm 60.01 đến 60.04”; phân nhóm “- Từ xơ tổng hợp”; phân nhóm 6005.32 “- - - Đã nhuộm”; mã số 6005.32.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - Tổng cục trưởng (để báo cáo); - Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);- Chi cục HQ CK Cảng Cái Mép (Cục HQ tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu); - Trung tâm PTPL HH XN K và các chi nhánh; - Công ty cổ phần Thiết bị và Vật tư Miền N am (Đ/c: 259 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh); - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK-PL-Vân (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái