Thông báo 309/TB-TCHQ năm 2014: Hydrogenated Palm Kernel Olein-IFFCO PRO ICMP40: dầu cọ đã tinh chế, hydro hóa, màu trắng, dạng rắn, 20kg/thùng. Nguyên liệu dùng trong chế biến thực phẩm. Hàng mới 100% Lưu

25 0 12/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 309/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại thông báo số 39/TB-CN HP ngày 3/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Hydrogenated Palm Kernel Olein-IFFCO PRO ICMP40: dầu cọ đã tinh chế, hydro hóa, màu trắng, dạng rắn, 20kg/thùng. N guyên liệu dùng trong chế biến thực phNm. Hàng mới 100% 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Cổ phần hóa chất Á Châu; địa chỉ: K4B, KCN Lê Minh Xuân, đường số 4, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, tp. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0304918352 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 18790/N KD01 ngày 13/11/2013 tại Chi cục Hải quan Cửa khNu cảng Hải Phòng KVI - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dầu hạt cọ đã hydro hóa và tinh chế, tNy và khử mùi, dạng rắn, đóng gói 20kg/thùng bằng bìa giấy 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: RBD Hydrogenated palm kernel olein IFFCO PRO ICMP40 Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dầu hạt cọ đã hydro hóa và tinh chế, tNy và khử mùi, dạng rắn Ký, mã hiệu, chủng loại: RBD Hydrogenated palm kernel olein IFFCO PRO ICMP40 N hà sản xuất: FELDA IFFCO SDN BHD -Malaysia. thuộc nhóm 15.16 "Mỡ và dầu động vật hoặc thực vật và các phần phân đoạn của chúng, đã qua hydro hóa, este hóa liên hợp, tái este hóa hoặc eledin hóa toàn bộ hoặc một phần, đã hoặc chưa tinh chế, nhưng chưa chế biến thêm", phân nhóm 1516.20 "- Mỡ và dầu thực vật và các thành phần phân đoạn của chúng", "- - Loại khác", mã số 1516.20.97 "- - Stearin hoặc olein hạt cọ đã hydro hóa và tinh chế, tẩy và khử mùi (RBD)" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐTC; - Các Cục HQ tỉnh, tp (để t/hiện); - Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng - Cục HQ tp. Hải Phòng; - Trung tâm PTPL HH XN K và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (5b) KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường