Thông báo 308/TB-TCHQ năm 2014: Chất N-Butyl ACETATE (dung sai +/- 5%) theo hợp đồng. Lưu

35 2 12/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 308/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3914/TB-PTPLHCM-13 ngày 04/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chất N -Butyl ACETATE (dung sai +/- 5%) theo hợp đồng. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH RIVERBAN K Việt N am. Địa chỉ: KCN Mỹ Xuân A, Tân Thành, Bà Rịa Vũng Tàu. MST: 3500789892. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 277/N KD01 ngày 01/11/2013 tại Chi cục HQ Long Thành Đồng N ai - Cục Hải quan tỉnh Đồng N ai.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là n-Butyl Acetate.5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: N -Butyl Acetate. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: n-butyl acetate.Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. N hà sản xuất: Không có thông tin. thuộc nhóm 29.15: "Axit carboxylic đơn chức đã bão hòa mạch hở và các anhydrite, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên", mã số 2915.33.00: "- - n-Butyl axetat" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện); - Chi cục Hải quan Long Thành Đồng N ai (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường