Thông báo 285/TB-TCHQ năm 2016: Hộp bảo vệ rệp quang 2569 Lưu

52 0 11/01/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 285/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phNm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2118/TB-PTPL ngày 23/09/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Hộp bảo vệ rệp quang 2569 (Mục 1). 2. Đơn vị xuất khNu/nhập khNu: Công ty TN HH 3M- Việt N am; địa chỉ: Số 77, Đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7, TP. Hồ Chí Minh; mã số thuế: 0300788409. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10042839742/A41 ngày 05/06/2015 tại Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Vỏ bao đầu mối nối cáp quang trong nhà, bằng nhựa đi từ polyphenylene sulfide, màu đen, dùng để lắp đặt mối nối cáp quang. Tên thương mại, kích cỡ: 3M 2569 Indoor FRP Cable splice Connector, D9x82mm.5. Kết quả phân loại: Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Vỏ bao đầu mối nối cáp quang trong nhà, bằng nhựa đi từ polyphenylene sulfide, màu đen, dùng để lắp đặt mối nối cáp quang. Tên thương mại, kích cỡ: 3M 2569 Indoor FRP Cable Splice Connector, D9x82mm. thuộc nhóm 39.26 “Sản phẩm khác bằng plastic và các sản phẩm bằng các vật liệu khác của các nhóm từ 39.01 đến 39.14”, phân nhóm 3926.90 “- Loại khác” phân nhóm “- -Loại khác”, mã số 3926.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - Tổng cục trưởng (để b/cáo); - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh); - Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện); - Công ty TN HH 3M- Việt N am (Số 77, Đường Hoàng Văn Thái, P. Tân Phú, Q7, TP. Hồ Chí Minh); - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái