Thông báo 23/2011/TB-LPQT Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan Lưu

6 0 17/04/2011 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 23/2011/TB-LPQT Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NGOẠI GIAO-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 23/2011/TB-LPQT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2011 THÔNG BÁOVỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰCThực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia Nhập và thực hiện điềuước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủLiên bang Nga về hợp tác và hỗ trợ hành chính lẫn nhau về các vấn đề hải quan, ký tạiHà Nội ngày 31 tháng 10 năm 2010, có hiệu lực từ ngày 22 tháng 4 năm 2011.Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao lục Hiệp định theo quy định tại Điều 68 củaLuật nêu trên./. TL. BỘ TRƯỞNGKT. VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁPVÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾPHÓ VỤ TRƯỞNGLê Thị Tuyết Mai HIỆP ĐỊNHGIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ LIÊN BANG NGA VỀ HỢP TÁC VÀ HỖ TRỢ HÀNH CHÍNH LẪNNHAU VỀ CÁC VẤN ĐỀ HẢI QUANChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga,sau đây gọi là "Các Bên ký kết",Nhận thấy rằng những vi phạm pháp luật hải quan gây phương hại tới các lợi ích kinhtế, tài chính và xã hội của các quốc gia có liên quan cũng như tới lợi ích hợp pháp củathương mại;Nhận thức được tầm quan trọng của việc xác định chính xác thuê hải quan và các loạithuế khác của hàng hóa xuất khẩu và nhập khẩu cũng như việc thực hiện các quy địnhcấm hạn chế và kiểm soát hàng hóa; Nhận thức rằng hành động ngăn chặn các vi phạm pháp luật Hải quan và các nỗ lựcđảm bảo thu đúng thuế xuất nhập khẩu và các loại thuế khác có thể được thực hiệnhiệu quả hơn thông qua việc hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan Hải quan của các quốcgia;Nhận thấy rằng việc buôn lậu ma túy và các chất hướng thần gây hiểm họa cho sứckhoẻ cộng đồng và ảnh hưởng đến xã hội;Trên cơ sở Khuyến nghị của Hội đồng tợptác Hải quan về Hỗ trợ hành chính ngày 05 tháng 12 năm 1953.Và cũng trên cơ sở các điều khoản quy định trong Công ước chàng về Ma túy ngày 30tháng 3 năm 1961, được điều chỉnh theo Nghị định thư năm 1972 Công ước về cácchất hướng thần ngày 21 tháng 02 năm 1971 và Công ước chống buôn bán bất hợppháp Ma túy và các chất hướng thần ngày 20 tháng 12 năm 1988 của Tổ chức liên hợpquốc, Đã thỏa thuận như sau:Điều 1. Định nghĩaTheo Hiệp định này:1. "Pháp luật Hải quan" có nghĩa là các quy định pháp lý và hành chính do cơ quanHải quan của các Bên ký kết thực thi nhằm điều chỉnh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu,và quá cảnh và phương tiện vận tải hoặc bất kể các chế độ hải quan nào khác bao gồmcác quy định liên quan đến thuế hải quan, các loại phí và các loại thuế khác được cơquan Hải quan áp dụng hoặc thu và các biện pháp cấm, hạn chế và kiểm soát;2. "Cơ quan Hải quan" có nghĩa là: tại ngước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam -Tổng cục Hải quan; và tại Liên bang Nga - Cơ quan Hải quan Liên bang. 3. "Vi phạm hải quan" có nghĩa là bất kỳ sự vi phạm hoặc cố tình vi phạm pháp luậtHải quan;4. "Người" có nghĩa là thể nhân hoặc pháp nhân;5. "Thông tin" có nghĩa là dữ liệu, bản báo cáo, chứng từ hoặc bản sao có công chứnghoặc xác nhận tương ứng và các thư tín trao đổi;6. "Thông tin tình báo" là bất kể thông tin nào đã được xử lý và/hoặc phân tích nhằmcung cấp bằng chứng về vi phạm hải quan có liên quan;7. "Cơ quan Hải quan được yêu cầu" có nghĩa là Cơ quan Hải quan của Bên ký kếtnhận được yêu cầu trợ giúp về các vấn đề Hải quan;8. "Cơ quan Hải quan yêu cầu" có nghĩa là Cơ quan Hải quan của Bên ký kết đưa rayêu cầu trợ giúp về các vấn đề hải quan;9. "Ma tuý" là bất kỳ chất nào được liệt kê trong Danh sách của Công ước chàng vềMa túy năm 1961 và các sửa đổi phù hợp với Nghị định thư năm 1972 về các sửa đổiđối với Công ước chàng về Ma túy 1961;10. "Chất hướng thần" là bất kể chất nào được liệt kê trong các Danh sách của Côngước quốc tế về các Chất hướng thần năm 1971; 11. "Tiền chất" là các chất hóa học và dung môi được sử dụng để sản xuất trái phépma túy hoặc các chất hướng thần theo Công ước quốc tế năm 1988 về các biện phápchống vận chuyển trái phép ma túy và các chất hướng thần.12. " Hàng hóa nhậy cảm" là các hàng hóa đề cập trong Điều 6 của Hiệp định này.Điều 2. Phạm vi của Hiệp định1. Các Bên ký kết, thông qua cơ quan Hải quan của mình và theo những điều khoảnquy định trong Hiệp định này, sẽ:a) Tiến hành các biện pháp nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy việc di chuyển hàng hóa;b) Hỗ trợ lẫn nhau trong việc ngăn chặn các vi phạm hải quan;c) Hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thủ tục hải quan mới, trongđào tạo và trao đổi nhân lực và các vấn đề khác mà cả hai bên cùng quan tâm;d) Cố gắng hài hòa và quy chuẩn chàng các hệ thống hải quan của mình trong việc cảitiến nghiệp vụ hải quan và giải quyết các vấn đề về quản lý và kiểm soát hải quan.2. Hỗ trợ lẫn nhau trong khuôn khổ của Hiệp định này được thực hiện phù hợp với luậtpháp hiện hành trong lãnh thổ quốc gia của Bên ký kết và trong khả năng cũng nhưnguồn lực của Cơ quan Hải quan được yêu cầu.3. Không có điều khoản quy định nào trong Hiệp định này được hiểu là làm hạn chếnhững thông lệ hỗ trợ lẫn nhau hiện đang có hiệu lực giữa Hai Bên ký kết.Điều 3. Tạo thuận lợi về thủ tục hải quan1. Theo thỏa thuận lẫn nhau, các cơ quan Hải quan sẽ tiến hành các biện pháp cần thiếtđể tạo thuận lợi trong thủ tục hải quan nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy việc di chuyểnhàng hóa qua lại giữa lãnh thổ của hai quốc gia Ký kết;2. Theo thỏa thuận lẫn nhau các cơ quan Hải quan có thể chấp nhận các hình thứcchứng từ hải quan thích hợp chàng bằng tiếng Anh.Điều 4. Các hình thức hợp tác và hỗ trợ lẫn nhauTheo sáng kiến riêng của mình hoặc theo yêu cầu, các Cơ quan Hải quan sẽ cung cấpcho nhau tất cả các thông tin cần thiết phù hợp với các quy định của Hiệp định này.Các cơ quan Hải quan sẽ:a) Trao đổi kinh nghiệm liên quan đến lác hoạt động của mình và thông tin về cáccáchthức và phương thức vi phạm hải quan mới;b) Thông báo cho nhau các thay đổi cơ bản của luật hải quan của hai quốc gia cungnhư các phương tiện kỹ thuật kiểm soát hải quan và các cách thức áp dụng cũng nhưthảo luận các vấn đề khác mà cả hai bên cùng quan tâm.Điều 5. Giám sát hàng hóa và phương tiện vận tải