Thông báo 20/2013/TB-LPQT Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật Lưu

3 0 07/04/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 20/2013/TB-LPQT Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NGOẠI GIAO--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 20/2013/TB-LPQT Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰCThực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 của Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điềuước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủnước Cộng hòa Ca-dắc-xtan về hợp tác trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật,ký tại Astana ngày 10 tháng 9 năm 2012, có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 4 năm 2013.Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Hiệp định theo quy định tại Điều 68 của Luậtnêu trên./. TL. BỘ TRƯỞNGVỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾNguyễn Thị Thanh Hà HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỞC CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHÍA VIỆT NAM VÀCHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA CA-DẮC-XTAN VỀ HỢP TÁC TRONG LĨNHVỰC BẢO VỆ VÀ KIỂM DỊCH THỰC VẬTChính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chinh phủ nước Cộng hòaCa-dắc-xtan, sau đây được gọi là “các Bên;Thừa nhận những lợi ích của việc hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệthực vật và đối phó với các loài dịch hại nguy hiểm, nhằm ngăn chặn sự du nhập vàlây lan của dịch hại từ lãnh thổ Bên này sang lãnh thô Bên kia;Phù hợp với Công ước quốc tế về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật ngày 06 tháng 12 năm1951;Đã thỏa thuận như sau:ĐIỀU 1. ĐỊNH NGHĨA Các thuật ngữ sử dụng trong phạm vi Hiệp đinh này được hiểu như sau:1. “Thực vật” - là cây và bộ phận của cây còn sống, bao gồm cả hạt giống và sinh chấtdùng để làm giống.2. “Sản phẩm thực vật” là các vật liệu chưa qua chế biến có nguồn gốc thực vật (baogồm cả hạt) và sản phẩm thực vật đã chế biến mà do bản chất của sản phẩm hoặc doquá trình chế biến, có thể tạo ra nguy cơ du nhập và lây lan sinh vật gây hại.3. “Dịch hại kiểm dịch thực vật” là loài dịch hại có nguy cơ gây hại nghiêm trọng tàinguyên thực vật trong một vùng và loài sinh vật này chưa xuất hiện hoặc xuất hiện cóphân bổ hẹp trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc nước Cộnghòa Ca-dắc-xtan và cỏ trong danh mục dịch hại kiểm dịch thực vật quốc gia.4. “Biện pháp kiểm dịch thực vật” là mọi văn bản luật, quy định hoặc quy trình chínhthức nhằm ngăn ngừa sự du nhập và/hoặc lan rộng của dịch hại kiểm địch thực vậthoặc hạn chế tác động kinh tế của các dịch hại thuộc diện điều chỉnh không phải làdịch hại kiểm dịch thực vật.5. “Xử lý kiểm dịch thực vật” là việc thực hiện quy trình chính thức để diệt trừ, làmmất hoạt tính hoặc loại bỏ dịch hại hoặc làm cho dịch hại mất khả năng sinh sản hoặcbị thoái hóa.6. “Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật” là thực vật, sản phẩm thực vật, kho dự trữ,phương tiện sản xuất, bao gói, vận chuyển, công-ten-nơ, đất và các sinh vật hoặcnhững vật thể khác có khả năng gây hại hoặc lây lan dịch hại.7. “Chuyến hàng” là một khối lượng thực vật, sản phẩm thực vật và/hoặc các vật thểkhác được vận chuyển từ nước này tới nước khác và phải kèm một giấy chứng nhậnkiểm dịch thực vật khi được yêu cầu (một chuyến hàng có thể bao gồm một hoặcnhiều lô hàng).8. “Pháp luật”:- Đối với phía Việt Nam: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cácluật cơ bản khác của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.- Đối với phía Ca-dắc-xtan: Hiến pháp nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan, các đạo luật cơbản khác của nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan và các khu tự trị.ĐIỀU 2. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀNCơ quan có thẩm quyền của mỗi Bên được quy định trong Hiệp định này gồm:Phía Việt Nam: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam.Phía Ca-dắc-xtan: Bộ Nông nghiệp nước Cộng hòa Ca-dắc-xtan.Với mục đích trao đổi thông tin chinh thức, các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiệncông việc này thông qua kênh ngoại giao. Các Bên sẽ thông báo cho nhau thông qua kênh ngoại giao về bất kỳ sự thay đổi nàođối với cơ quan có thẩm quyền như đã nêu ở trên.ĐIỀU 3. HỢP TÁC TRAO ĐỔI THÔNG TINCác Bên có nghĩa vụ:1. Trao đổi các văn bản pháp luật cũng như các điều ước quốc tế mà các Bên đã thamgia có liên quan đến lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật.2. Thông báo cho Bên kia về những thay đổi trong quy định cũng như danh mục dịchhại kiểm dịch thực vật muộn nhất không quá 2 tháng kể từ khi văn bản được ban hành.3. Thông báo về sự xuất hiện và lan rộng của các loài dịch hại kiểm dịch trên lãnh thổcác Bên, các biện pháp áp dụng muộn nhất không quá 2 tháng kể từ ngày công bốdịch.4. Hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu kiểm dịch thực vật dựa trên cơ sở hợp tác giữacác viện và các tổ chức nghiên cứu khoa học về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, khôngcung cấp bất kỳ kết quả hoặc thông tin thu nhận được từ các hoạt động hợp tác nàycho bên thứ 3 mà chưa có sự đồng ý của Bên kia.ĐIỀU 4. KIỂM DỊCH THỰC VẬT NHẬP KHẨU1. Mỗi lô hàng nhập khẩu từ lãnh thổ của Bên này sang lãnh thổ Bên kia phải tuân thủcác nghĩa vụ quốc tế và pháp luật về kiểm dịch thực vật của nước nhập khẩu.2. Các chuyến hàng nhập khẩu phải đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật củanước nhập khẩu và thể hiện trên giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật chính thức.3. Cơ quan có thẩm quyền của các Bên thực hiện việc kiểm dịch thực vật và tùytrường hợp có thể yêu cầu kiểm tra lại tại phòng thí nghiệm, áp dụng biện pháp xử lýđối với các phương tiện chuyên chở, cũng như các phương pháp khác nhằm ngăn chặnsự xâm nhập của dịch hại kiểm dịch thực vật vào lãnh thổ của nước mình dựa trên cácnghĩa vụ quốc tế và quy định của mình trong lĩnh vực kiểm dịch và bảo vệ thực vật.4. Cơ quan có thẩm quyền của các Bên có quyền áp dụng các biện pháp bổ sung đốivới các chuyến hàng riêng lẻ trong trường hợp cần thiết hoặc có phán quyết dựa trêncơ sở khoa học.Đồng thời cơ quan có thẩm quyền của các bên có nghĩa vụ:a) Thông báo cho bên kia muộn nhất không quá 2 tháng sau khi ban hành và áp dụngbiện pháp kiểm dịch thực vật bổ sung.b) Cung cấp các cơ sở pháp lý về các biện pháp bổ sung theo yêu cầu của cơ quan cóthẩm quyền phía Bên kia.5. Bên nhập khẩu có quyền quy định cửa khẩu nhập đối với các lô hàng nhập khẩu phùhợp với luật pháp của nước mình.6. Cơ quan có thẩm quyền Bên nhập khẩu thông báo cho Bên kia về địa điểm sẽ ápdụng các biện pháp kiểm soát về kiểm dịch thực vật đối với hàng hóa nhập khẩu.