Thông báo 190/TB-TCHQ năm 2015: Hương chanh (TRB3470). Lưu

15 1 11/01/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 190/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3117/TB-PTPLHCM ngày 19/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 8: Hương chanh (TRB3470).2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH Mitsuei Việt N am; Đ/c: Đường số 7, KCN Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây N inh; MST: 3900850615. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 100196003 83/E31 ngày 11/11/2014 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây N inh).4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp các chất thơm bao gồm Limonene, Linalool, Pinene, Benzenemathanol, Pinene chất mang là propylene glycol dùng trong công nghiệp. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Lemon TRB3470.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp các chất thơm bao gồm Limonene, Linalool, Pinene, Benzenemathanol, Pinene chất mang là propylene glycol dùng trong công nghiệp. Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông N hà sản xuất: không rõ thông tin. tin. thuộc nhóm 33.02 "Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống", mã số 3302.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái