Thông báo 183/TB-TCHQ năm 2015: Keo dán/ Cemedine posseal Grey (333ml/tuýt)- Dùng dán cao su. Lưu

23 0 11/01/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 183/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa XN K chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3049/TB-PTPLHCM ngày 11/12/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Keo dán/ Cemedine posseal Grey (333ml/tuýt)- Dùng dán cao su. (Mục 5 tại Tờ khai HQ)2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH Qualiserv (Việt N am); Địa chỉ: Số 2 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà N ội; MST: 0105020155.3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10018350850/A11 ngày 29/10/2014 đăng ký tại Chi cục HQ KCN VN -Singapore (Cục Hải quan Bình Dương).4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:Hợp chất trám trét (sealant) có thành phần silicon biến tính, polyvinyl alcohol, diisononyl phthalate, canxi cacbonat, titan oxit..., đóng gói 330ml/tuýt. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Cemedine posseal Grey. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất trám trét (sealant) có thành phần silicon biến tính, polyvinyl alcohol, diisononyl phthalate, canxi cacbonat, titan oxit..., đóng gói 330ml/tuýt. Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin N hà sản xuất: Không có thông tin thuộc nhóm 32.14 "Ma tít để gắn kính, để ghép nối, các chất gắn nhựa, các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; các chất bả bề mặt trước khi sơn; các vật liệu phủ bề mặt không chịu nhiệt, dùng để phủ bề mặt chính nhà, tường trong nhà, sàn, trần nhà hoặc tương tự"; mã số 3214.10.00 "- Ma tít để gắn kính, ma tít để ghép nối, các chất gắn nhựa, các hợp chất dùng để trát, gắn và các loại ma tít khác; chất bả bề mặt trước khi sơn" tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế nhập khNu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái