Thông báo 179/TB-TCHQ năm 2015: Miếng thép kích thước dài 14mm rộng 8mm dùng cho công tắc xe máy: AG100-309-V. Lưu

10 0 11/01/2015 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 179/TB-TCHQ năm 2015: Miếng thép kích thước dài 14mm rộng 8mm dùng cho công tắc xe máy: AG100-309-V.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 179/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2015 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am, Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K tại Thông báo số 1710/TB-PTPL ngày 30.12.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Mục 29 PLTK Miếng thép kích thước dài 14mm rộng 8mm dùng cho công tắc xe máy: AG100-309-V.2. Đơn vị nhập khNu: Công ty TN HH Asahi Denso Việt N am.3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10017591674/A12, ngày 22.10.2014 tại Chi cục HQ khu CN Bắc Thăng Long, Cục Hải quan TP. Hà N ội.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hoá:Mẫu là chi tiết bằng hợp kim đồng, dùng trong công tắc của xe gắn máy, có chức năng giữ 2 cần gạt để gạt công tắc xi nhan sang trái hoặc sang phải đồng thời giữ công tắc không bị trượt quá mức về bên trái hoặc bên phải.5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Plate Guide. Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu là chi tiết bằng hợp kim đồng, dùng trong công tắc của xe gắn máy, có chức năng giữ 2 cần gạt để gạt công tắc xi nhan sang trái hoặc sang phải đồng thời giữ công tắc không bị trượt quá mức về bên trái hoặc bên phải. N hà sản xuất: không rõ thông tin Ký, mã hiệu, chủng loại: AG100-309-V.thuộc N hóm 8538: Bộ phận chuyên dùng hay chủ yếu dùng với các thiết bị thuộc nhóm 8535, 8536 hoặc 8537; Phân nhóm 8538.90: - Loại khác; Phân nhóm: - - Dùng cho điện áp không quá 1000V; Mã số 8538.90.19: - - - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế nhập khNu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Dương Thái