Thông báo 158/TB-TCHQ năm 2014: A0279: Keo trắng dạng nước Lưu

16 0 06/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 158/TB-TCHQ năm 2014: A0279: Keo trắng dạng nước

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 158/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K - chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 3891/TB-PTPL ngày 03/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: A0279: Keo trắng dạng nước 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TN HH BROTEX (Việt N am); địa chỉ: Lô 34-6 Đường D11, KCN Phước Đông, Gò Dầu, Tây N inh; Mã số thuế: 3901157636. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 11/N GC09 ngày 01/11/2013 đăng ký tại Chi cục HQ Khu công nghiệp Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây N inh.4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Keo từ tinh bột biến tính trong môi trường nước.5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: White latex Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Keo từ tinh bột biến tính trong môi trường nước.Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin. N hà sản xuất: không có thông tin. thuộc nhóm 35.05 - Dextrin và các dạng tinh bột biến tính khác (ví dụ, tinh bột đã tiền gelatin hóa hoặc este hóa); các loại keo có thành phần chính là tinh bột, hoặc dextrin hoặc các dạng tinh bột biến tính khác; mã số 3505.20.00 - Keo tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để thực hiện); - Chi cục HQ Khu công nghiệp Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây N inh; - Trung tâm PTPL HH XN K và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXN K (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường