Thông báo 154/TB-TCHQ năm 2014: Nguyên liệu sản xuất keo: Copolyme vinyl chloride-vinylacetat (CEVA (26%)). Lưu

15 0 06/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 154/TB-TCHQ năm 2014: Nguyên liệu sản xuất keo: Copolyme vinyl chloride-vinylacetat (CEVA (26%)).

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 154/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22.1.2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10.9.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khNu, thuế nhập khNu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12.4.2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khNu, nhập khNu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14.11.2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15.11.2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XN K Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 4060/TB-PTPLHCM-13 ngày 27.12.2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XN K, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: N guyên liệu sản xuất keo: Copolyme vinyl chloride-vinylacetat (CEVA (26%)). 2. Đơn vị nhập khNu: Công ty TN HH Henkel Adhesive Technologies VN . 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 12051/N KD05 ngày 23.10.2013 tại Chi cục Hải quan Biên Hòa, Cục HQ Đồng N ai. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Copolyme vinyl clorua - vinyl axetat, nguyên sinh, dạng khối, trong đó vinyl clorua chiếm tỉ trọng cao hơn. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: CEVA (26%). Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Copolyme vinyl clorua - vinyl axetat, nguyên sinh, dạng khối, trong đó vinyl clorua chiếm tỉ trọng cao hơn.Ký, mã hiệu, chủng loại: CEVA (26%) N hà sản xuất: Dongguan City Golden Success Chemical Co., Ltd (Chashan, Dongguan, Guangdong, China) thuộc nhóm 3904, phân nhóm 3904.30 - Copolyme vinyl clorua-vinyl axetat, mã số 3904.30.90 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khNu, nhập khNu Việt N am và Biểu thuế xuất khNu, Biểu thuế nhập khNu ưu đãi.Thông báo này có hiệu lực từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục HQ Biên Hòa; - Website Hải quan; - Trung tâm PTPL HH XN K và các CN ; - Lưu: VT, TXN K (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường