Thông báo 13/TB-TCHQ năm 2014: Ultrazine NA/NAS-25kg/bag Lignosulphonate_lignin sulfonat. TP: Sodium lignosulfonate. Lưu

61 2 01/01/2014 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 13/TB-TCHQ năm 2014: Ultrazine NA/NAS-25kg/bag Lignosulphonate_lignin sulfonat. TP: Sodium lignosulfonate.

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 13/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 3734/TB-PTPLHCM-13 ngày 25/11/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Ultrazine NA/NAS-25kg/bag Lignosulphonate_lignin sulfonat. TP: Sodium lignosulfonate. 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty Sika Hữu Hạn Việt Nam. Địa chỉ: KCM Nhơn Trạch I - Nhơn Trạch - Đồng Nai. MST: 3600254227. 3. Số, ngày tờ khai hải quan: 9605/NKD05 ngày 29/10/2013 tại Chi cục HQ Nhơn Trạch - Đồng Nai. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Mặt hàng theo phân tích là natri Lignosulphonate dạng bột. Quy cách hàng hóa 25kg/bao. 5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Ultrazine NA/NAS-25kg/bag Lignosulphonate Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: natri lignosulphonate dạng bột.Ký, mã hiệu, chủng loại: Ultrazine Nhà sản xuất: không có thông tin. NA/NAS-25kg/bao thuộc nhóm 38.04: "Dung dịch kiềm thải ra trong quá trình sản xuất bột giấy từ gỗ, đã hoặc chưa cô đặc, khử đường hoặc xử lý hóa học, kể cả lignin sulphonat, nhưng trừ dầu nhựa thông thuộc nhóm 38.03", mã số 3804.00.90: "- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. Nơi nhận: - LĐ Tổng cục; - Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện); - Chi cục Nhơn Trạch - Đồng Nai (đơn vị yêu cầu PTPL); - Trung tâm PTPL và các chi nhánh; - Website Hải quan; - Lưu: VT, TXNK (3b). KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Hoàng Việt Cường