Thông báo 12/TB-TCHQ năm 2014: Chất rửa C-36 7J-001-001-D (dùng để rửa xích của các loại máy móc, thiết bị, là hỗn hợp dung môi hữu cơ). Lưu

23 0 01/01/2014 Nguồn : TCHQ 1 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 12/TB-TCHQ năm 2014: Chất rửa C-36 7J-001-001-D (dùng để rửa xích của các loại máy móc, thiết bị, là hỗn hợp dung môi hữu cơ).

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 12/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế; Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK tại Thông báo số 1511/TB-PTPL ngày 23/12/2013 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau: 1. Tên hàng theo khai báo: Chất rửa C-36 7J-001-001-D (dùng để rửa xích của các loại máy móc, thiết bị, là hỗn hợp dung môi hữu cơ). 2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Fuhong Precision component; Địa chỉ: KCN Đình Trám - Việt Yên - Bắc Giang. Mã số thuế: 2400373024 3. Số, ngày tờ khai hải quan: Tờ khai số 2069/NDT01 ngày 5/11/2013 đăng ký tại Chi cục Hải quan quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang - Cục HQ tỉnh Bắc Ninh. 4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm làm sạch dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt anion, đã đóng gói bán lẻ.5. Kết quả phân loại: Tên thương mại: Cleaner C-36 7J-001-001-D.Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm làm sạch dạng lỏng, chứa chất hoạt động bề mặt anion, đã đóng gói bán lẻ.