Thông báo 0415/TM-DM năm 2005 về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU Lưu

4 0 31/03/2005 Nguồn : TCHQ 3 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Thông báo 0415/TM-DM năm 2005 về việc hướng dẫn xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường EU

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ THƯƠNG MẠI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********Số: 0415/TM-DM Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2005 THÔNG BÁO HƯỚNG DẪN VIỆC XUẤT KHẨU HÀNG DỆT MAY SANG THỊ TRƯỜNG EU Căn cứ Thoả thuận về Tiếp cận thị trường giữa Chính phủ Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Cộng đồng Châu Âu ký tắt ngày 03/12/2004 và chính thức phê chuẩn ngày 31/03/2005, Bộ Thương mại thông báo như sau: Kể từ ngày 01/04/2005, tất cả các lô hàng dệt may của Việt Nam thuộc 29 chủng loại hàng (cat.) nêu trong Phụ lục I kèm theo được nhập khẩu tự do vào EU và không phải làm thủ tục cấp Giấy phép Xuất khẩu (Export Licence) tại các Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực của Bộ Thương mại. Các lô hàng hàng dệt may của Việt Nam xuất khẩu sang EU thuộc 22 chủng loại hàng (cat.) trong Phụ lục II kèm theo vẫn tiếp tục được cấp Giấy phép Xuất khẩu (Export Licence) tự động theo hướng dẫn tại Thông báo số 6494/TM-XNK ngày 24/12/2004 của Bộ Thương mại cho tới khi Cộng đồng Châu Âu có hướng dẫn mới về thủ tục nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam đối với các chủng loại hàng này. Bộ Thương mại thông báo thương nhân biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các thương nhân báo cáo Bộ Thương mại xem xét, xử lý. Lê Danh Vĩnh (Đã ký) PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU ĐƯỢC BÃI BỎ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỪ NGÀY 01/04/2005 (Kèm theo Thông báo số 0415/TM-DM ngày 01/04/2005) STT Chủng loại Đơn vị tínhGhi chú 1 Cat. 4 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20042 Cat. 5 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20043 Cat. 6 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20044 Cat. 7 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20045 Cat. 8 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20046 Cat. 9 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004 7 Cat. 10 Đôi Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20048 Cat. 12 Đôi Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 20049 Cat. 13 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200410 Cat. 14 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200411 Cat. 15 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200412 Cat. 18 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200413 Cat. 20 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200414 Cat. 21 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200415 Cat. 26 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200416 Cat. 28 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200417 Cat. 29 Bộ Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200418 Cat. 31 Chiếc Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200419 Cat. 35 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200420 Cat. 39 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200421 Cat. 41 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200422 Cat. 68 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200423 Cat. 73 Bộ Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200424 Cat. 76 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200425 Cat. 78 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200426 Cat. 83 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200427 Cat. 97 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200428 Cat. 118 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 200429 Cat. 161 Tấn Chủng loại quản lý hạn ngạch năm 2004PHỤ LỤC II DANH MỤC CÁC CHỦNG LOẠI HÀNG DỆT MAY XUẤT KHẨU SANG EU TIẾP TỤC CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU TỰ ĐỘNG TỪ NGÀY 01/04/2005 (Kèm theo Thông báo số 0415/TM-DM ngày 01/04/2005) STT Chủng loại Đơn vị tínhGhi chú 1 Cat. 1 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 20042 Cat. 2 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 20043 Cat. 3 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 20044 Cat. 16 Bộ Chủng loại quản lý kép năm 20045 Cat. 17 Chiếc Chủng loại quản lý kép năm 20046 Cat. 19 Chiếc Chủng loại quản lý kép năm 20047 Cat. 22 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 20048 Cat. 23 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 20049 Cat. 24 Chiếc Chủng loại quản lý kép năm 200410 Cat. 27 Chiếc Chủng loại quản lý kép năm 2004 11 Cat. 32 Tấn Chủng loại không quản lý kép năm 200412 Cat.33 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200413 Cat. 36 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200414 Cat. 37 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200415 Cat. 90 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200416 Cat. 115 Tấn Chủng loại không quản lý kép năm 200417 Cat. 117 Tấn Chủng loại không quản lý kép năm 200418 Cat. 136 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200419 Cat. 156 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200420 Cat. 157 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200421 Cat. 159 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 200422 Cat. 160 Tấn Chủng loại quản lý kép năm 2004