Thời hạn miễn thuế nhập khẩu tạo TSCĐ của dự án đầu tư Lưu

44 2 20/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
1. tư vấn giúp chúng tôi về thời hạn công ty được miễn thuế khi nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ. 2. Danh mục miễn thuế nhập khẩu có thể tạo nhiều lần theo từng giai đoạn của dự án, thì nội dung thể hiện giai đoạn dự án này chúng tôi thể hiện như thế nào khi đăng ký với cơ quan Hải quan

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18581:Công ty trong giai đoạn triển khai dự án xây dựng nhà máy sản xuất tôn mạ tại KCNPhố Nối A, tỉnh Hưng Yên. Theo quy định thì Doanh nghiệp nhập khẩu hàng hoá tạotài sản cố định thuộc các dự án đầu tư vào các Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tưban hành kèm theo Phụ lục I Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 củaChính phủ (đính kèm) hoặc đầu tư vào các Khu công nghiệp, khu chế xuất được thànhlập theo quy định của Chính phủ sẽ được miễn thuế nhập khẩu. 1. tư vấn giúp chúngtôi về thời hạn công ty được miễn thuế khi nhập khẩu hàng hóa tạo TSCĐ. Theochúng tôi tra cứu trên Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì không thấy có thời hạn miễnthuế, vậy chúng tôi có thể hiểu là kể cả sau khi qua giai đoạn dự án, hàng hóa nhậpkhẩu tạo TSCĐ của nhà máy sản xuất tôn mạ vẫn tiếp tục được miễn thuế nhập khẩuhay không?2. Danh mục miễn thuế nhập khẩu có thể tạo nhiều lần theo từng giai đoạn của dự án,thì nội dung thể hiện giai đoạn dự án này chúng tôi thể hiện như thế nào khi đăng kývới cơ quan Hải quanNgày gửi: 21/03/2017 - Trả lời: 30/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Tôn Hòa PhátĐịa chỉ: 39 Nguyễn Đình Chiểu, Hà Nội - Email : vanhongvn90@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ Khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016:“Điều 16. Miễn thuế11. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầutư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm:a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặcsử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc,thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiếtbị;b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếpcho hoạt động sản xuất của dự án;c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại khoản này đượcáp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng”.Căn cứ Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 14. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượngđược hưởng ưu đãi đầu tư1 1. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầutư được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu.2. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của một dự án đầu tư có phần dự ánthuộc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩuđược phân bổ, hạch toán riêng để sử dụng trực tiếp cho phần dự án thuộc đối tượngưu đãi đầu tư.3. Dự án đầu tư thuộc địa bàn ưu đãi đầu tư và không thuộc ngành nghề ưu đãi đầu tưthì được miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định phục vụ sảnxuất của dự án ưu đãi đầu tư.4. Căn cứ để xác định vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được thực hiện theoquy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.Tiêu chí xác định phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sửdụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án đầu tư thực hiện theo quy định củaBộ Khoa học và Công nghệ.5. Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 Nghị địnhnày”.Căn cứ Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ quyđịnh:“Điều 30. Thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu đối vớicác trường hợp thông báo Danh mục miễn thuế1. Các trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế gồm các hànghóa thuộc đối tượng miễn thuế quy định tại Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều18, Điều 23, Điều 24 Nghị định này.2. Nguyên tắc xây dựng Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu (sau đâygọi chung là Danh mục miễn thuế):a) Tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa (chủ dự án; chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh;chủ cơ sở đóng tàu; tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí) sau đây gọi chunglà chủ dự án, là người thông báo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu miễnthuế. Trường hợp chủ dự án không trực tiếp nhập khẩu hàng hóa miễn thuế mà nhàthầu chính hoặc nhà thầu phụ hoặc công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa thìnhà thầu, công ty cho thuê tài chính sử dụng danh mục miễn thuế do chủ dự án đãthông báo với cơ quan hải quan;b) Hàng hóa phải thuộc đối tượng được miễn thuế theo quy định tại một trong cáctrường hợp quy định tại khoản 11, khoản 12, khoản 13, khoản 14, khoản 15, khoản 16và khoản 18 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; và phù hợp với ngành2 nghề, lĩnh vực đầu tư, mục tiêu, quy mô, công suất của dự án, cơ sở sản xuất, hoạtđộng sử dụng hàng hóa miễn thuế;c) Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần cho dự án, cơ sở sản xuất, hoạt độngsử dụng hàng hóa miễn thuế, hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từng hạng mục, từngtổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dự án, cơ sở sảnxuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế, sau đây gọi chung là dự án.1. Vướng mắc 1:Theo quy định nêu trên, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng đượchưởng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu. Việc miễn thuế sẽ dựa trên Danh mụchàng hóa dự kiến nhập khẩu và hàng hoá thro dự án đã đăng ký danh mục. Thời giandự kiến kết thúc nhập khẩu do doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan và đượcnêu cụ thể tại Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu theo mẫu số 06 134/2016/NĐ-CP được làm cơ sở giải quyết miễn thuế.2. Vướng mắc 2:Danh mục miễn thuế được xây dựng một lần hoặc xây dựng theo từng giai đoạn, từnghạng mục, từng tổ hợp, dây chuyền phù hợp với thực tế và hồ sơ tài liệu thực hiện dựán, cơ sở sản xuất, hoạt động sử dụng hàng hóa miễn thuế theo quy định tại Điểm cKhoản 2 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ. Nộidung thể hiện theo hướng dẫn tại mẫu Danh mục hàng hóa dự kiến nhập khẩu số06 134/2016/NĐ-CP ban hành kèm theo Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày01/09/2016.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3