Thời gian mở tờ khai xuất, nhập khẩu tại chỗ có phụ thuộc vào ngày hóa đơn GTGThay không Lưu

3719 16 09/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
"Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tục hải quan"- Thời gian mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ có bị giới hạn bởi ngày xuất hóa đơn GTGT hay không? - Thời gian mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ có bị giới hạn vởi ngày xuất hóa đơn GTGT hay không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18520:Khoản 4 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quyđịnh: "Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu vàsau khi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tụchải quan"- Thời gian mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ có bị giới hạn bởi ngày xuất hóađơn GTGT hay không? - Thời gian mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ có bị giới hạn vởingày xuất hóa đơn GTGT hay không? Ngày gửi: 10/03/2017 - Trả lời: 20/03/2017Tên doanh nghiệp: Địa chỉ: Hanoi - Email : nguyengiang979@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điều 25 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc hội quyđịnh:“Điều 25. Thời hạn nộp hồ sơ hải quan1. Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định như sau:a) Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp sau khi đã tập kết hàng hóa tại địa điểm ngườikhai hải quan thông báo và chậm nhất là 04 giờ trước khi phương tiện vận tải xuấtcảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhấtlà 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, nộp trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trongthời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửa khẩu;c) Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với phương tiện vận tải thực hiện theo quy địnhtại khoản 2 Điều 69 của Luật này.2. Tờ khai hải quan có giá trị làm thủ tục hải quan trong thời hạn 15 ngày kể từ ngàyđăng ký.3. Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định như sau:a) Trường hợp khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơhải quan, kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan nộp các chứng từ giấy thuộchồ sơ hải quan, trừ những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa quốc gia;b) Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp hoặc xuấttrình chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan”.Căn cứ khoản 8 điểu 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 18. Khai hải quan1 …8. Thời hạn nộp tờ khai hải quana) Đối với hàng hóa xuất khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện sau khi đãtập kết hàng hóa tại địa điểm do người khai hải quan thông báo và chậm nhất 04 giờtrước khi phương tiện vận tải xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụchuyển phát nhanh thì chậm nhất là 02 giờ trước khi phương tiện vận tải xuất cảnh;b) Đối với hàng hóa nhập khẩu, việc nộp tờ khai hải quan được thực hiện trước ngàyhàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng hóa đến cửakhẩu.Trường hợp phương tiện vận tải nhập cảnh khai hải quan điện tử, ngày hàng hóa đếncửa khẩu là ngày phương tiện vận tải đến cửa khẩu theo thông báo của hãng vận tảitrên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.Trường hợp phương tiện vận tải làm thủ tục hải quan nhập cảnh theo phương thức thủcông, ngày hàng hóa đến cửa khẩu là ngày cơ quan hải quan đóng dấu lên bản khaihàng hóa nhập khẩu tại cảng dỡ hàng trong hồ sơ phương tiện vận tải nhập cảnh(đường biển, đường hàng không, đường sắt) hoặc ngày ghi trên tờ khai phương tiệnvận tải qua cửa khẩu hoặc sổ theo dõi phương tiện vận tải (đường sông, đường bộ)”.Căn cứ khoản 3, khoản 4 và khoản 5 điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 cuả Bộ Tài chính quy định:“Điều 86. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ3. Hồ sơ hải quanHồ sơ hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ thực hiện theo quy định tạiĐiều 16 Thông tư này.Trường hợp hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp chế xuất,doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thì người khai hải quan sử dụng hóa đơn giá trịgia tăng hoặc hóa đơn bán hàng theo quy định của Bộ Tài chính thay cho hóa đơnthương mại.4. Thời hạn làm thủ tục hải quanTrong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và saukhi hoàn thành việc giao nhận hàng hóa, người nhập khẩu tại chỗ phải làm thủ tụchải quan.5. Thủ tục hải quana) Trách nhiệm của người xuất khẩu:…a.3) Giao hàng hóa cho người nhập khẩu sau khi hàng hóa xuất khẩu đã đượcthông quan.b) Trách nhiệm của người nhập khẩu:2 …b.2) Thực hiện thủ tục nhập khẩu hàng hóa theo quy định;b.3) Chỉ được đưa hàng hóa vào sản xuất, tiêu thụ sau khi hàng hóa nhập khẩu đãđược thông quan”.Như vậy, đối với tờ khai xuất khẩu tại chỗ việc đăng ký tờ khai được thực hiện sau khihàng hoá đã tập kết hàng hoá tại địa điểm do công ty thông báo và công ty chỉ đượcgiao hàng sau khi hàng hoá xuất khẩu đã được thông quan.Đối với tờ khai nhập khẩu tại chỗ việc đăng ký tờ khai được thực hiện trong thời hạn15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa xuất khẩu và sau khi hoàn thànhviệc giao nhận hàng hóa. Trong trường hợp được sử dụng hoá đơn GTGT thay chohoá đơn thương mại, công ty phải nộp hoá đơn GTGT khi làm thủ tục hải quan. Theoquy định tại điểm a khoản 2 điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014của Bộ Tài chính thì “Ngày lập hóa đơn đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyểngiao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đãthu được tiền hay chưa thu được tiền”.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3