Thanh lý máy móc, thiết bị mượn của bên thuê gia công Lưu

549 5 16/03/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Công ty đã xin bên thuê gia công đồng ý được thanh lý máy móc, thiết bị này tại Việt Nam. Vậy cho hỏi công ty cần làm những thủ tục gì để thanh lý máy móc thiết bị này với Hải quan và có phải nộp thuế không?

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18552:Công ty có vốn 100% của Hàn Quốc hoạt động theo loại hình SXKD, Cty nhận đượchợp đồng gia công từ công ty nước ngoài bên Hàn Quốc cung cấp cho nguyên phụ liệugia công và máy móc thiết bị phục vụ cho gia công theo như hợp đồng gia công đã kýgiữa 2 bên. Nguyên phụ liệu nhập về theo loại hình E21 và máy móc, thiết bị theo loạihình G13.1. Máy móc, thiết bị nhập về phục vụ cho hợp đồng gia công trong quá trình gia côngtại Việt Nam, máy móc và thiết bị đã không còn nguyên vẹn như lúc nhập về và đãhỏng hóc mất 30-40% , ngoài cách xuất trả lại bên thuê gia công, Công ty đã xin bênthuê gia công đồng ý được thanh lý máy móc, thiết bị này tại Việt Nam. Vậy cho hỏicông ty cần làm những thủ tục gì để thanh lý máy móc thiết bị này với Hải quan và cóphải nộp thuế không?2. Trường hợp phải nộp thuế thì nộp theo thời điểm thanh lý hay từ khi bên em nhậpmượn về?Ngày gửi: 17/03/2017 - Trả lời: 27/03/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Fine Eleccom VinaĐịa chỉ: - Email : tranthihoc86@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau: Căn cứ Điều 64, Điều 66 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 củaBộ Tài chính quy định: Điều 64. Thủ tục hải quan xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phếphẩm; máy móc, thiết bị thuê, mượn 1. Thời hạn xử lý nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị khi hợp đồng gia công kếtthúc hoặc hết hiệu lực. a) Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày hợp đồng gia công kết thúc hoặc hết hiệu lực thựchiện, tổ chức, cá nhân có văn bản thông báo cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tụcquyết toán phương án giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê,mượn; phế liệu, phế phẩm theo mẫu số 17/XL-HĐGC/GSQL Phụ lục V ban hành kèmThông tư này; b) Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày thông báo phương án giải quyết nguyên liệu, vậttư dư thừa, máy móc, thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm, tổ chức, cá nhân phảithực hiện xong thủ tục hải quan để giải quyết nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc,thiết bị thuê, mượn, phế liệu, phế phẩm (nếu có). 2. Các hình thức xử lý1 Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam và nội dung thoả thuận trong hợp đồng giacông, việc xử lý nguyên liệu, vật tư dư thừa, phế liệu, phế phẩm, máy móc, thiết bịthuê, mượn để gia công được thực hiện như sau: a) Bán tại thị trường Việt Nam; b) Xuất khẩu trả ra nước ngoài; c) Chuyển sang thực hiện hợp đồng gia công khác tại Việt Nam; d) Biếu, tặng tại Việt Nam; đ) Tiêu huỷ tại Việt Nam. 3. Thủ tục hải quan a) Thủ tục hải quan bán, biếu tặng nguyên liệu, vật tư dư thừa ngoài định mức, máymóc, thiết bị thuê, mượn tại thị trường Việt Nam: a.1) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làm thủtục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư này; a.2) Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại ViệtNam thì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tưnày. ….. d) Tiêu huỷ nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm tại Việt Nam: d.1) Tổ chức, cá nhân có văn bản gửi Chi cục Hải quan nơi nhập khẩu nguyên liệu,vật tư phương án sơ hủy, tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phế phẩm, trong đónêu rõ hình thức, địa điểm tiêu huỷ. Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện việctiêu hủy theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; d.2) Cơ quan hải quan giám sát việc tiêu hủy nguyên liệu, vật tư, phế liệu, phếphẩm theo nguyên tắc quản lý rủi ro dựa trên đánh giá tuân thủ pháp luật của tổchức, cá nhân. Trường hợp người khai hải quan là doanh nghiệp ưu tiên, tổ chức, cá nhân tự chịutrách nhiệm tổ chức việc tiêu hủy, cơ quan hải quan không thực hiện giám sát. đ) Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa do tổ chức, cá nhân tự cung ứng bằng hìnhthức nhập khẩu từ nước ngoài theo loại hình gia công, sau khi kết thúc hợp đồng giacông hoặc hợp đồng gia công hết hiệu lực: đ.1) Trường hợp bên đặt gia công đã thanh toán tiền mua nguyên liệu, vật tư thìthực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này; đ.2) Trường hợp bên đặt gia công chưa thanh toán tiền mua nguyên liệu, vật tư thìđăng ký tờ khai mới và làm thủ tục theo quy định tại Chương II Thông tư này.2 Điều 66. Xử lý đối với trường hợp bên đặt gia công từ bỏ nguyên liệu, vật tư dưthừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia công1. Tổ chức, cá nhân nhận gia công chịu trách nhiệm nộp thuế để tiêu thụ nội địa đốivới nguyên liệu, vật tư dư thừa; máy móc, thiết bị thuê, mượn; sản phẩm gia côngkhông xuất trả được do bên đặt gia công từ bỏ trừ trường hợp quy định tại khoản 5Điều 64 Thông tư này. Thủ tục hải quan và chính sách thuế được xác định tại thờiđiểm chuyển đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 25 Nghị địnhsố 08/2015/NĐ-CP và Điều 21 Thông tư này.2. Trường hợp tiêu hủy thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thôngtư này.Căn cứ vào các quy định nêu trên, khi bên thuê gia công đồng ý cho Công ty thanh lýmáy móc, thiết bị thuê, mượn gia công tại Việt Nam sau khi kết thúc hợp đồng giacông, Công ty cần lưu ý như sau: - Về thời hạn xử lý máy móc, thiết bị thuê mượn: Thực hiện theo quy định tại khoản 1Điều 64 dẫn trên.- Về thủ tục thanh lý, thời điểm nộp thuế, chính sách thuế đối với máy móc, thiết bịthuê, mượn gia công:Công ty không nêu rõ về hình thức thanh lý, nên tuỳ theo từng trường hợp cụ thể làthanh lý bằng hình thức bán tại Việt Nam, biếu tặng cho đối tượng là ai hoặc là tiêuhuỷ, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 64 và khoản 2 Điều 66 dẫn trênđể thực hiện. + Đối với trường hợp người mua, người được biếu tặng là bên nhận gia công thì làmthủ tục thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Thời điểm nộp thuế theo thời điểm nộp thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Theo đó,người nộp thuế kê khai và tính thuế trên tờ khai mới. Chính sách thuế đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trườnghợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại thờiđiểm đăng ký tờ khai ban đầu.+ Trường hợp người mua, người được biếu tặng là tổ chức, cá nhận khác tại Việt Namthì làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại Điều 86 Thông tư Thôngtư số 38/2015/TT-BTC. Chính sách thuế đối với trường hợp này thực hiện tại thờiđiểm đăng ký tờ khai nhập khẩu tại chỗ. Trường hợp người nhập khẩu nhập theo loạihình nhập gia công tại chỗ máy móc thiết bị gia công theo chỉ định của bên thuê giacông thì thuộc đối tượng miễn thuế.+ Trường hợp tiêu hủy thì thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 64 Thôngtư Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Trường hợp này Công ty không phải nộp thuế đốivới máy móc thiết bị tiêu huỷ.3