Tái xuất tờ khai đã thanh khoản nhập nguyên liệu SXXK Lưu

22 1 27/04/2017 Đăng bởi : Admin 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Theo nguyên tắc thanh lý thì tờ khai phát sinh tháng nào thì sẽ thanh lý tháng đó và NL này đã được thanh lý xong hết cho tờ khai. Khoảng 3 tháng sau thì nhà cung cấp chấp nhận nhận hàng trả về và công ty tiến hành làm thủ tục xuất trả (B13).

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18744:Trước đây công ty nhập NL về phục vụ SXXK và hàng đã nhập kho trong thời giannhập kho thì công ty kiểm tra thì NL này không đạt và chờ ngày trả lại nhà cung cấpkhoản 50% số lượng của tờ khai (chờ phản hồi ngày trả về nước ngoài). Theo nguyêntắc thanh lý thì tờ khai phát sinh tháng nào thì sẽ thanh lý tháng đó và NL này đã đượcthanh lý xong hết cho tờ khai. Khoảng 3 tháng sau thì nhà cung cấp chấp nhận nhậnhàng trả về và công ty tiến hành làm thủ tục xuất trả (B13). Về mặt quy trình thì côngty làm đúng theo quy trình XNK nhưng về hệ thống Thanh khoản thì tờ khai tái xuấtnày không có lượng trừ của tờ khai nhập(vì đã thanh lý xong hết lượng). Công ty xinđược hỏi như sau :1. Về mặt thanh khoản công ty làm vậy có đúng(sai) không ?2.Có tờ khai tái xuất nhưng không có lượng của tờ khai nhập vậy tờ khai tái xuất nàyxử lý như thế nào?3.Công ty vẫn đưa tờ khai tái xuất này vào thanh lý nhưng nguyên liệu này công ty sẽgiải trình như thế nào?Ngày gửi: 25/04/2017 - Trả lời: 28/04/2017Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Mainetti Việt NamĐịa chỉ: Khu Công Nghiệp Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai - Email :Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:- Căn cứ khoản 2 điều 129 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 129. Thủ tục nộp, tiếp nhận và xử lý hồ sơ xét hoàn thuế, không thu thuế…2. Thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế, không thu thuế (áp dụng đối với cả các trườnghợp có mức thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu là 0%):a) Người nộp thuế tự quyết định thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế đối với các trường hợpđã nộp đủ các loại thuế theo quy định;b) Thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế:b.1) Đối với hồ sơ không thu thuế nhập khẩu:b.1.1) Đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu: chậm nhất làngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm tài chính, người nộp thuế nộp hồ sơ không thuthuế nhập khẩu tương ứng với các tờ khai hàng hóa xuất khẩu phát sinh trong năm tàichính cho cơ quan hải quan.Người nộp thuế tự quyết định việc nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩu một lần cùngvới báo cáo quyết toán theo quy định tại Điều 60 Thông tư này hoặc nhiều lần trongthời hạn quy định trên;1 b.1.2) Đối với các trường hợp khác: Thời hạn nộp hồ sơ không thu thuế nhập khẩuchậm nhất sau 60 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu cuối cùng”.Như vậy, theo quy định trên không có quy định công ty phải nộp hồ sơ hoànthuế/không thu thuế theo tháng. Việc công ty lựa chọn tờ khai và thời điểm thanhkhoản tuỳ vào việc quản lý của chính công ty.Căn cứ khoản 1 điều 119 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 119. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hoá nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuấtkhẩu ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan thực tế đã sử dụng trongkhu phi thuế quan hoặc đã xuất khẩu ra nước ngoài, đã nộp thuế nhập khẩu.1. Trường hợp tổ chức, cá nhân nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng hoáxuất khẩu hoặc tổ chức thuê gia công trong nước (kể cả thuê gia công tại khu phi thuếquan), gia công ở nước ngoài; hoặc trường hợp liên kết sản xuất hàng hoá xuất khẩuvà nhận sản phẩm về để xuất khẩu:a) Công văn yêu cầu hoàn thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuấthàng hoá xuất khẩu: 01 bản chính, trong đó nêu rõ:a.1) Số tờ khai hàng hóa nhập khẩu đề nghị hoàn thuế; tên hàng, số thứ tự dòng hàng,số lượng hàng hóa trên tờ khai hải quan (đối với trường hợp đề nghị hoàn thuế mộtphần của tờ khai hải quan); số tờ khai hàng hóa xuất khẩu; số hợp đồng có liên quanđến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đề nghị hoàn thuế;a.2) Số tiền thuế nhập khẩu đã nộp; số tiền thuế nhập khẩu yêu cầu hoàn;a.3) Số chứng từ thanh toán đối với trường hợp đã thực hiện thanh toán qua ngânhàng;a.4) Thông tin về hàng hóa đã xuất khẩu theo quy định tại Điều 53 Thông tư này.b) Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, nộp thêm 01 bản chính tờkhai hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan theo quy định tạikhoản 1 Điều 3 Thông tư này”.Căn cứ khoản 1 điều 128 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tàichính quy định:“Điều 128. Hồ sơ không thu thuế1. Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng hoàn thuế, còn trong thời hạn nộpthuế và/hoặc chưa nộp thuế nhưng thực tế đã xuất khẩu hoặc nhập khẩu thì hồ sơkhông thu thuế của từng trường hợp thực hiện như hồ sơ hoàn thuế”.Như vậy, về nguyên tắc khi nguyên phụ liệu nhập khẩu đã thực tế xuất khẩu mới đượcyêu cầu hoàn thuế/không thu thuế. Trường hợp công ty nguyên liệu nhập khẩu thực tếchưa xuất khẩu hết mà đã yêu cầu hoàn thuế/không thu thuế hết cho cả tờ khai nhập2 khẩu là vi phạm quy định về khai hải quan (khai thuế). Tuỳ thuộc vào hồ sơ, vụ việccụ thể, cơ quan hải quan sẽ xác định hành vi và biện pháp xử phạt phù hợp.- Việc công ty xuất trả nguyên liệu nhưng không có lượng của tờ khai nhập, công ty sẽphải giải trình cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai tái xuất. Căn cứ vào giải trìnhcủa công ty, cơ quan hải quan sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.3