Sau thông quan lại những mặt hàng đã được chấp nhận trị giá khai báo. Lưu

65 2 25/05/2017 Đăng bởi : Admin 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Thuê bao
Vậy công ty chúng tôi có được dựa vào kết quả kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan là chấp nhận trị giá khai báo của tờ khai tháng 2 trước đó để xin Hải Quan không kiểm tra sau thông quan tờ khai tháng 3/2017 được không.

Bình luận

Thông tin bài viết

Câu hỏi: 18894:Chúng tôi nhận được giấy quyết định kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan vào tháng24/2/2017 cho tờ khai mở ngày 4/2/2017. Tờ khai của chúng tôi gồm 20 mặt hàng. Sauthời gian kiểm tra, công ty chúng tôi nhận được kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan hảiquan là chấp nhận trị giá khai báo cho tất cả các mặt hàng theo tờ khai vào ngày25/4/2017. Trong tháng 3/2017, công ty chúng tôi có mở tờ khai nhập khẩu lại nhữngmặt hàng giống như tờ khai đã được kiểm tra sau thông quan. Hải quan lại gửi giấyquyết định kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan cho tờ khai tháng 3 này. Vậy công tychúng tôi có được dựa vào kết quả kết quả kiểm tra tại trụ sở cơ quan hải quan là chấpnhận trị giá khai báo của tờ khai tháng 2 trước đó để xin Hải Quan không kiểm tra sauthông quan tờ khai tháng 3/2017 được không.Ngày gửi: 26/05/2017 - Trả lời: 30/05/2017Tên doanh nghiệp: CONG TY TNHH KWĐịa chỉ: TAN THUAN DONG, QUAN 7 - Email : nguyenthuy200185@gmail.comVướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:Căn cứ điểm a và điểm b khoản 2 điều 142 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:“Điều 142. Kiểm tra sau thông quan tại trụ sở cơ quan hải quan…2. Thẩm quyền quyết định kiểm traa) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền quyết định kiểm tra đối với các hồsơ hải quan đã thông quan trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày hàng hóa được thôngquan đến ngày ký ban hành Quyết định kiểm tra, thuộc diện phải kiểm tra theo quyđịnh tại khoản 1 Điều 78 Luật Hải quan (trừ những lô hàng đã được kiểm tra thực tếhàng hóa trước khi thông quan) và các trường hợp quy định tại điểm a.2, điểm b.2khoản 2 Điều 25 Thông tư này”;Căn cứ khoản 1 và khoản 2 điều 78 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014của Quốc Hội quy định:« Điều 78. Các trường hợp kiểm tra sau thông quan1. Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan và quy định khác của phápluật liên quan đến quản lý xuất khẩu, nhập khẩu.2. Đối với các trường hợp không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này thì việc kiểm trasau thông quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro. »Căn cứ điểm a.2, điểm b.2 khoản 2 Điều 25 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định:« Điều 25. Kiểm tra trị giá hải quan1 2. Xử lý kết quả kiểm tra:a) Trường hợp có đủ cơ sở bác bỏ trị giá khai báo: Cơ quan hải quan thông báo cơ sởbác bỏ trị giá khai báo và xử lý như sau:a.2) Nếu người khai hải quan không đồng ý với cơ sở bác bỏ trị giá khai báo hoặc quáthời hạn 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo mà không khai bổ sung thì cơquan hải quan thông quan theo trị giá khai báo và chuyển các cơ sở bác bỏ trị giá khaibáo để thực hiện kiểm tra sau thông quan.b) Trường hợp có nghi vấn về trị giá khai báo nhưng chưa đủ cơ sở bác bỏ, cơ quanhải quan thông báo nghi vấn thông qua Hệ thống hoặc theo mẫu số02A/TBNVTG/TXNK phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư này đối với trườnghợp khai hải quan trên tờ khai hải quan giấy, đồng thời yêu cầu người khai hải quannộp bổ sung các chứng từ, tài liệu có liên quan phù hợp với phương pháp xác định trịgiá khai báo theo quy định tại Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về trịgiá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (01 bản chụp):b.2) Quá thời gian 05 ngày kể từ ngày cơ quan hải quan thông báo, người khai hảiquan không nộp bổ sung hồ sơ, chứng từ theo yêu cầu hoặc không đề nghị tham vấn,cơ quan hải quan thông quan theo trị giá khai báo, chuyển các nghi vấn để thực hiệnkiểm tra sau thông quan theo quy định”.Như vậy, việc lựa chọn đối tượng kiểm tra sau thông quan tại trụ sở Chi cục Hải quanđược thực hiện theo quy định trên, không căn cứ vào kết quả kiểm tra của tờ khaitrước đó. Do đó, công ty không thể dựa vào kết quả kiểm tra của tờ khai trước đó đểlàm căn cứ xin miễn kiểm tra cho các tờ khai khác.Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinhvướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đểđược hướng dẫn cụ thể.2