Quyết định 94/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng Bitum, ở dạng thô tại biểu thuế xuất khẩu Lưu

2 0 28/10/2008 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 94/2008/QĐ-BTC điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng Bitum, ở dạng thô tại biểu thuế xuất khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 94/2008/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH THUẾ SUẤT THUẾ XUẤT KHẨU ĐỐI VỚI DẦU MỎ VÀ CÁC LOẠI DẦU THU ĐƯỢC TỪ CÁC KHOÁNG BITUM, Ở DẠNG THÔ TẠI BIỂU THUẾ XUẤT KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/09/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; Căn cứ quy định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Điều chỉnh thuế suất thuế xuất khẩu đối với dầu mỏ và các loại dầu thu được từ các khoáng bitum, ở dạng thô thuộc mã số 2709.00.10.00 và 2709.00.20.00 từ 20% (quy định tại Quyết định số 35/2008/QĐ-BTC ngày 6/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) xuống mức thuế suất thuế xuất khẩu mới là 10% và áp dụng cho các Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 08 tháng 11 năm 2008. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Nơi nhận: - Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ; - VP TW và các Ban của Đảng; - VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; - Viện Kiểm sát NDTC; Tòa án NDTC; KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - Công báo; - Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Kiểm toán Nhà nước; - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Website Chính phủ; - Website Bộ Tài chính; - Lưu VT, CST.