Quyết định 90/QĐ-BTC năm 2010 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật Lưu

7 0 12/01/2010 Nguồn : TCHQ 8 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 90/QĐ-BTC năm 2010 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành đã hết hiệu lực pháp luật

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 90/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05/3/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành theo thẩm quyền đã hết hiệu lực pháp luật (kèm theo); Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận: - VPCP; VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước; - VPTW và các Ban của Đảng; - Văn phòng Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Hoàng Anh Tuấn thuộc Chính phủ; Kiểm toán Nhà nước; - HĐND, UBND, Sở Tài chính; Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Tòa án NDTC, Viện kiểm sát NDTC;- Cơ quan TW của các đoàn thể; - Các tổ chức, đơn vị thuộc Bộ; - Cục Thuế và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố; - Cục kiểm tra VB (Bộ TP); Công báo;- Website Chính phủ; Website BTC; - Lưu: VT, PC. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH ĐÃ HẾT HIỆU LỰC PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Quyết định số 90/QĐ-BTC ngày 13 tháng 01 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) TT Tên văn bản Số, ký hiệu văn bản Ngày ban hànhNội dung trích yếu 1 Thông tư 27/2009/TT-BTC 06/02/2009 Hướng dẫn thực hiện giãn thời hạn nộp thuế thu nhập cá nhân 2 Thông tư 13/2009/TT-BTC 22/01/2009 Hướng dẫn thực hiện giảm thuế giá trị gia tăng đối với một số hàng hóa, dịch vụ doanh nghiệp kinh doanh gặp khó khăn do Bộ Tài chính ban hành 3 Thông tư 18/2009/TT-BTC 30/01/2009 Hướng dẫn thực hiện giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 4 Thông tư 91/2009/TT-BTC 12/5/2009 Ban hành danh mục bổ sung một số mặt hàng được giảm 50% mức thuế suất thuế GTGT theo Quyết định 16/2009/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ 5 Thông tư 85/2009/TT-BTC 28/4/2009 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 58/2009/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm thực hiện chủ trương kích cầu đầu tư và tiêu dùng, ngăn chặn suy giảm kinh tế, tháo gỡ khó khăn đối với doanh nghiệp 6 Thông tư 24/2009/TT-BTC 05/02/2009 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ Tài chính ban hành 7 Thông tư 05/2009/TT-BTC 13/01/2009 Hướng dẫn về thủ tục hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Nghị quyết 30/2008/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành 8 Quyết định 123/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Điều chỉnh mức thuế suất thuế xuất khẩu, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. 9 Thông tư 15/2009/TT-BTC 22/01/2009 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.10 Thông tư 25/2009/TT-BTC 05/02/2009 Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than trong Biểu thuế xuất khẩu 11 Thông tư 28/2009/TT-BTC 10/02/2009 Về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số nhóm mặt hàng trong