Quyết định 908/QĐ-BTC năm 2016 Ban hành và Hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan Lưu

55 2 28/04/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 908/QĐ-BTC năm 2016 Ban hành và Hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------------Số: 908/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHBAN HÀNH VÀ HƯỚNG DẪN DANH MỤC HÀNG HÓA RỦI RO TRONGQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUANBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14 tháng 06năm 2005;Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 và Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20tháng 11 năm 2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số71/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;Căn cứ Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủquy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủquy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tragiám sát hải quan, kiểm soát hải quan;Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 07 tháng 12 năm 2015 của Thủtướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaTổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tàichính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu,thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 14/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan;1 Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:1. Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan;2. Hướng dẫn Danh mục hàng hóa rủi ro trong quản lý nhà nước về hải quan.Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung quy định,hướng dẫn của Bộ Tài chính, của Tổng cục Hải quan trái với nội dung quy định,hướng dẫn tại Quyết định này đều bị bãi bỏ.Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và Thủ trưởng các đơn vị có liên quanthuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 3;- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);- Bộ trưởng (để b/c);- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND các tỉnh, thành phố (để biết);- Bộ Công an; Bộ Công thương; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Lao động thương binh và Xã hội; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Quốc Phòng; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Thông tin truyền thông; Bộ Vănhóa thể thao và Du lịch; Bộ Xây dựng; Bộ Y tế; Ngân hàng nhà nước; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Hiệp hội doanh nghiệp (để p/h);- Các đơn vị Hải quan các cấp được phân công nhiệm vụ thực hiện, áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan (để t/h);- Lưu: VT, TCHQ.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn 2 DANH MỤCHÀNG HÓA RỦI RO TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢIQUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 908/QĐ-BTC ngày 29/4/2016 của Bộtrưởng Bộ Tài chính)Danh mục 1. Hàng hóa rủi ro về chính sách quản lý chuyên ngành Danh mục 2. Hàng hóa rủi ro về xuất xứDanh mục 3. Hàng hóa rủi ro về môi trườngDanh mục 4. Hàng hóa rủi ro về hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệDanh mục 5. Hàng hóa rủi ro về ma túy, tiền chấtDanh mục 6. Hàng hóa rủi ro về vũ khí, chất phóng xạDanh mục 7. Hàng hóa rủi ro về buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biêngiới DANH MỤC 1HÀNG HÓA RỦI RO VỀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHUYÊNNGÀNH PHÂN NHÓM 1.1HÀNG HÓA RỦI RO CẤM, TẠM NGỪNG NHẬP KHẨUSTTTên hàng hóarủi ro theochế độ, chínhsách quản lýTên hàng hóa rủi ro theo Danhmục hàng hóa xuất nhập khẩu ViệtNamMã sốhàng hóa(08 chữsố)Mã chínhsáchTên tiếng Việt Tên tiếng Anh(1) (2) (3) (4) (5) (6)1 Mẫu vật tê giác trắng (Ceratotherium- simum) và tê - - Sừng tê giác, bột và phế liệu từ ngà- - Rhinoceros horn; ivory powder and waste05071010 NK11CP3