Quyết định 86/QĐ-BNN-CB năm 2011 gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1871/QĐ-BNN-CB về quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu Lưu

1 0 12/01/2011 Nguồn : TCHQ 2 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 86/QĐ-BNN-CB năm 2011 gia hạn thời gian thực hiện Quyết định 1871/QĐ-BNN-CB về quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------Số: 86/QĐ-BNN-CB Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIA HẠN THỜI GIAN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1871/QĐ-BNN-CB NGÀY 05/7/2010 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH TẠM THỜI THỦ TỤC XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; Căn cứ Thông tư số 23/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010 của Bộ Công thương quy định việc nhập khẩu muối; Căn cứ Quyết định số 1871/QĐ-BNN-CB ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu; Sau khi thống nhất ý kiến với Bộ Công thương, Bộ Tài chính; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Gia hạn thời gian thực hiện Quyết định số 1871/QĐ-BNN-CB ngày 05/7/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu đến ngày 31/01/2011 đối với những lô hàng muối nhập khẩu đã cập cảng, làm thủ tục hải quan trước ngày 31/12/2010. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Chế biến, Thương mại nông lâm thủy sản và nghề muối, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như điều 3; - Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để báo cáo); - Bộ Công thương, Bộ Tài chính (để phối hợp); - Tổng cục Hải quan, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (để phối hợp); - Website VP Bộ, Cục Chế biến TMNLTS và NM; - Lưu VT, CB. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hồ Xuân Hùng