Quyết định 833/QĐ-TCHQ ngày 26/03/2015 Quy định về quản lý, vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS Lưu

57 4 25/03/2015 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 833/QĐ-TCHQ ngày 26/03/2015 Quy định về quản lý, vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 833/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2015QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNGTHÔNG QUAN TỰ ĐỘNG VNACCS/VCISTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 26/03/2014;Căn cứ Luật giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 ngày 29/11/2005;Cán cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/06/2006;Căn cứ Nghị định số 63/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin;Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/04/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan thuộc Bộ Tài Chính;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý, vận hành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS”.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan, thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:- Như điều 3;- Vụ pháp chế-Bộ Tài chính (để b/c);- Lưu: VT, CNTT(5b).KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG1 Vũ Ngọc AnhQUY ĐỊNHVỀ QUẢN LÝ, VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG QUAN TỰ ĐỘNGVNACCS/VCIS(Ban hành kèm theo Quyết định số: 833/QĐ-TCHQ ngày 26 tháng 3 năm 2015 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)Chương IQUY ĐỊNH CHUNGĐiều 1. Đối tượng áp dụngQuy định này áp dụng đối với các đơn vị Hải quan, công chức Hải quan tham gia vào việc quản lý, vận hành hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS được triển khai, ứng dụng trong ngành Hải quan.Điều 2. Phạm vi điều chỉnhQuy định này về cơ chế quản lý, vận hành, khai thác, đảm bảo an ninh, an toàn đối vớihệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS được triển khai, ứng dụng trong ngành Hải quan.Điều 3. Giải thích từ ngữTrong Quy định này, các từ ngữ được hiểu như sau:1. Hệ thống thông tin tập trung (Sau đây gọi là hệ thống thông tin): Bao gồm hệ thốngVNACCS/VCIS, hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan có kết nối xử lý với hệ thống VNACCS/VCIS; các trang thiết bị phần cứng, phần mềm, cơ sở dữ liệu và hệ thống mạng triển khai tại Tổng cục Hải quan và các Cục Hải quan tỉnh, thành phố phục vụ cho các hoạt động kỹ thuật, nghiệp vụ trong ngành Hải quan.2. Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS: Là hệ thống thông quan theo mô hìnhxử lý dữ liệu tập trung do Nhật Bản viện trợ bao gồm hai phân hệ VNACCS và VCIS;3. Hệ thống thông tin nghiệp vụ Hải quan: Là hệ thống thông tin có kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS và bao gồm các phân hệ chính: Thông quan điện tử (E-Customs); Kế toán thuế xuất nhập khẩu (KTT); Giá tính thuế (GTT); quản lý rủi ro (Riskman); một số nhóm chức năng của Cổng thông tin hải quan một cửa quốc gia và một số phân hệ quản lý nghiệp vụ khác.4. Hệ thống an ninh mạng: Là tập hợp các thiết bị, phần mềm, chính sách phục vụ công tác quản trị, kiểm soát, phát hiện, ngăn ngừa truy cập bất hợp pháp và tấn công phá hoại các hệ thống công nghệ thông tin.5. Tính toàn vẹn dữ liệu: Là thông tin không thể bị sửa đổi, xóa hoặc bổ sung bởi người sử dụng không có thẩm quyền.2 6. Quyền sử dụng: Là quyền hạn được cấp cho một đơn vị, cá nhân để truy nhập, sử dụng một chương trình hoặc một tiến trình của hệ thống công nghệ thông tin.7. Định danh truy cập hệ thống: Là tên truy cập hệ thống được cấp cho một cán bộ, đơn vị hải quan.8. Cấu hình: Là việc thiết lập các thông số kỹ thuật cho phần cứng, phần mềm.9. Sao lưu dữ liệu: Là tạo bản sao phần mềm, dữ liệu nhằm mục đích bảo vệ chống lại sự mất mát, hư hỏng.10. Chính sách an toàn bảo mật: Là các quy định được thực hiện để đảm bảo an ninh, an toàn đối với hệ thống công nghệ thông tin.11. Tệp dữ liệu chuẩn (CSF - Center Setup File và Master File): là các tệp dữ liệu chứa thông tin về các danh mục chuẩn (mã đơn vị hải quan, cảng xếp hàng/dỡ hàng, biểu thuế...) được cập nhật vào hệ thống VNACCS/VCIS thông qua các cách thức khác nhau: thủ công (thiết lập bằng công cụ rồi đưa trực tiếp vào hệ thống thông qua xử lý batch định kỳ hàng ngày hoặc phản ánh tức thời trong trường hợp khẩn cấp), tự động (kết nối thông qua cơ sở dữ liệu DB to DB), hoặc trực tuyến (thông qua chức năng chương trình VCIS). Các tệp dữ liệu chuẩn trong VNACCS là các CSF file và trong VCIS là các Master file (để thuận tiện sau đây gọi chung là tệp dữ liệu chuẩn CSF).Điều 4. Quản lý, vận hành1. Quy định chung:1.1. Hệ thống thông tin phải được vận hành, khai thác dữ liệu theo đúng các quy định cụ thể tại quyết định này, quy định có liên quan và đúng theo quy trình nghiệp vụ hải quan;1.2. Thông tin phải được cập nhật đầy đủ, chính xác, kịp thời khi phát sinh qua từng bước của quy trình nghiệp vụ và quy định của từng hệ thống (hệ thống VNACCS/VCIS và các hệ thống xử lý tập trung có kết nối, xử lý thông tin với hệ thống VNACCS/VCIS). Nghiêm cấm các hình thức nhập gộp, nhập tắt thông tin vào hệ thống;1.3. Dữ liệu sau khi được chính thức cập nhật vào hệ thống thông tin chỉ được điều chỉnh hoặc sửa đổi bởi người có thẩm quyền và phải tuân thủ theo quy trình nghiệp vụ.Nghiêm cấm mọi hành vi truy cập và sửa đổi dữ liệu trái phép;1.4. Đảm bảo tính bí mật đối với các dữ liệu của hệ thống thông tin trong phạm vi quản lý của đơn vị mình theo quy định bí mật thông tin của Nhà nước.2. Trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trong quản lý, vận hành2.1. Lãnh đạo các cấp Hải quan có trách nhiệm tổ chức, phân công, kiểm tra, đôn đốc thực hiện đúng các quy định về xử lý, cập nhật, khai thác thông tin trên hệ thống, đảm bảo dữ liệu được cập nhập đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm về toàn bộ các công việc vận hành hệ thống tại đơn vị mình quản lý, bao gồm:3