Quyết định 818/QĐ-BCT năm 2016 Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá Lưu

14 1 02/03/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 818/QĐ-BCT năm 2016 Điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ CÔNG THƯƠNG----------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 818/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC ĐIỀU TRA ÁP DỤNG BIỆN PHÁP CHỐNG BÁN PHÁ GIÁBỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNGCăn cứ Pháp lệnh số 20/2004/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 4 năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 90/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tiến hành điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng thépmạ (còn gọi là tôn mạ), có mã HS: 7210.41.11; 7210.41.12; 7210.41.19; 7210.49.11; 7210.49.12; 7210.49.13; 7210.49.19; 7210.50.00; 7210.61.11; 7210.61.12; 7210.61.19; 7210.69.11; 7210.69.12; 7210.69.19; 7210.90.10; 7210.90.90; 7212.30.10; 7212.30.20; 7212.30.91; 7212.30.99; 7212.50.11; 7212.50.12; 7212.50.19; 7212.50.21; 7212.50.22; 7212.50.29; 7212.50.91; 7212.50.92; 7212.50.99; 7212.60.10; 7212.60.20; 7212.60.90; 7225.92.90; 7225.99.90; 7226.99.11; 7226.99.19; 7226.99.91; 7226.99.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc (mã số vụ việc AD-02) với nội dung chi tiết nêu trong Thông báo gửi kèm theo Quyết định này.Điều 2. Trình tự thủ tục điều tra thực hiện theo pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 4. Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh và Thủ trưởng các đơn vị, các bên liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Văn phòng Chính phủ;KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Thông tin và truyền thông;- Tổng cục Hải quan;- Bộ trưởng;- Cục Xuất nhập khẩu;- Các Vụ: CNNg, ĐB, PC, TC;- Lưu: VT, QLCT (04).Trần Quốc Khánh 2