Quyết định 805/QĐ-BYT năm 2016 Công bố thủ tục hành chính tại được ban hành tại Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thự Lưu

11 1 08/03/2016 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 805/QĐ-BYT năm 2016 Công bố thủ tục hành chính tại được ban hành tại Thông tư 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 Quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ Y TẾ-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 805/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI THÔNGTƯ SỐ 52/2015/TT-BYT NGÀY 21/12/2015 QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀNƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI THỰC PHẨM NHẬP KHẨU VÀHỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI THỰC PHẨM XUẤTKHẨU THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾCăn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soátthủ tục hành chính;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính được ban hành tại Thông tư số 52/2015/TT-BYT ngày 21/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ, thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ytế (ban hành kèm phụ lục I Quyết định này).Điều 2. Quyết định này bãi bỏ 02 thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số4694/QĐ-BYT ngày 04/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế (ban hành kèm phụ lục II Quyết định này).Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 4. Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Bộ trưởng (để báo cáo);- Các Thứ trưởng (để biết);KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNG1 - Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, BTP;- Cổng Thông tin điện tử - Bộ Y tế;- Lưu: VT, ATTP, PC.Nguyễn Thanh Long PHỤ LỤC ITHỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNGQUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ(kèm theo Quyết định số 805/QĐ-BYT ngày 09/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế)Phần IDANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNHSTT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vựcCơ quan thựchiệnGhi chú1 Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra giảmAn toàn thực phẩm và dinh dưỡngCục An toàn thực phẩm, Cơquan kiểm traTTHC công bố theo thông tư số 52/2015/TT-BYT2 Thông báo kết quả xác nhận lô hàng đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra thông thườngAn toàn thực phẩm và dinh dưỡngCơ quan kiểm traTTHC công bố theo thông tư số 52/2015/TT-BYT3 Thông báo kết quả xác nhận lô hàng đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra chặtAn toàn thực phẩm và dinh dưỡngCơ quan kiểm traTTHC công bố theo thông tư số 52/2015/TT-BYT4 Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS), giấy chứng nhận xuất khẩu (CE) đối với các sản phẩm thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tếAn toàn thực phẩm và dinh dưỡngCục An toàn thực phẩmTTHC công bố theo thông tư số 52/2015/TT-BYT5 Cấp giấy chứng nhận y tế (HC)đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩmAn toàn thực phẩm và dinh dưỡngCục An toàn thực phẩmTTHC công bố theo thông tư số 52/2015/TT-BYT Phần II2 NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNHI/ Thủ tục hành chính cấp trung ương1- Thủ tục Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu đối với mặt hàng thuộc diện kiểm tra giảmTrình tự thực hiện Bước 1:Trước hoặc khi hàng về đến cửa khẩu, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm nộp hồ sơ đề nghị áp dụng phương thức kiểm tra giảm đến Cục An toàn thực phẩm.Bước 2:Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của chủ hàng, Cục An toàn thực phẩm có thông báo cho phép hoặc không cho phép áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo quy định. Bước 3:Chủ hàng nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra tại Cơ quan kiểm tra hoặc Cổng thông tin điện tử cơ chế một cửa quốc gia khi có Quyết định áp dụng củaBộ Y tế.Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan kiểm tra tiến hành xem xét kiểm tra, nếu hồ sơ đầy đủ, tiến hành bước tiếp theo, nếu hồ sơ không đầy đủ, phải thông báo cụ thể cho chủ hàng về các giấy tờ bị thiếu hoặc không phù hợp với yêu cầu.Bước 4:Trong thời gian tối đa 02 ngày làm việc, kể từ thời Điểm nhận được hồ sơ đăng ký đầy đủ, cơ quan kiểm tra có trách nhiệm cấp Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt hoặc không đạt yêu cầu nhập khẩu theo mẫuquy định.Cách thức thực hiện Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan kiểm tra hoặc trên Cổng thông tin điện tử Cơ chế một cửa quốc giaThành phần, số lượng hồ sơ A. Thành phần hồ sơ:1. Đơn đề nghị áp dụng phương thức kiểm tra giảm theo Phụ lục số 1A ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT.2. Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo mẫu được quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 52/2015/TT-BYT.3. Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có dấu xác nhận của thương nhân3