Quyết định 694/QĐ-TCHQ năm 2013 về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan Lưu

9 0 13/03/2013 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 694/QĐ-TCHQ năm 2013 về việc ban hành quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hải quan

Từ khóa : thanh tra thuế

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 694/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2013 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH THANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰCHẢI QUANTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010;Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật số 42/2005/QH11 ngày 4/6/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan;Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;Căn cứ Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 9/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;Căn cứ Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 9/10/2012 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính;Căn cứ Quyết định số 02/2010/QĐ-TTg ngày 15/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;Xét đề nghị của Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình thanh tra thuế trong lĩnh vực hảiquan.Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Vụ trưởng - Thanh tra Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như điều 3;- Bộ Tài chính (để b/c);- Lãnh đạo TCHQ;- Thanh tra Bộ Tài chính;- Vụ PC Bộ Tài chính;- Lưu: VT, TTr.TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Ngọc Túc QUY TRÌNHTHANH TRA THUẾ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN(Ban hành kèm theo Quyết định số 694/QĐ-TCHQ ngày 14 tháng 3 năm 2013 củaTổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)A. QUY ĐỊNH CHUNGI. MỤC ĐÍCH CỦA QUY TRÌNHTạo sự thống nhất trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ thanh tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong toàn ngành Hải quan nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân có hành vi gian lận, trốn thuế; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; quản lý cán bộ, công chức thanh tra thuế trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 1. Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục và nội dung tiến hành một cuộc thanh trathuế, bao gồm: chuẩn bị thanh tra, tiến hành thanh tra và kết thúc thanh tra. Tùy theo yêu cầu, tính chất của từng cuộc thanh tra có thể áp dụng toàn bộ hoặc từng nội dung của quy trình này.2. Quy trình này được áp dụng cho Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thanh tra thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.3. Đối tượng thanh tra thuế: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nghĩa vụ chấp hành các quy định pháp luật về thuế và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bao gồm: Cơ quan hải quan và người nộp thuế.B. QUY ĐỊNH CỤ THỂI. CHUẨN BỊ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH THANH TRA THUẾChuẩn bị thanh tra và quyết định thanh tra là một bước để xác định nội dung, kế hoạchcho cuộc thanh tra, bao gồm các công việc sau:1. Thu thập, khai thác thông tin dữ liệu về người nộp thuế1.1. Cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế của ngành Hải quan.- Các cơ sở dữ liệu của ngành (dữ liệu về tờ khai hải quan, về trị giá hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; cơ sở về quản lý rủi ro; cơ sở dữ liệu kế toán thuế; cơ sở dữ liệu về vi phạm pháp luật hải quan, pháp luật về thuế; các kết quả phân tích phân loại hàng hóa; hồ sơ khai thuế, hồ sơ hoàn thuế, hồ sơ quyết toán thuế...);- Thông tin từ các khâu nghiệp vụ hải quan (đăng ký, giám sát, kiểm tra thực tế hàng hóa, phúc tập hồ sơ, tham vấn giá, kết quả giám định, kiểm tra thuế, chống buôn lậu, kết quả xử lý sau thông quan...);- Các thông tin từ các Đoàn kiểm tra nghiệp vụ của các đơn vị thuộc Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;- Văn bản chỉ đạo của cơ quan các cấp;- Thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng;- Các thông tin từ đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan quản lý các cấp hoặc Bộ trưởng Bộ Tài chính.1.2. Cơ sở dữ liệu thông tin về người nộp thuế được thu thập từ các cơ quan thuộc ngành Tài chính.