Quyết định 686/QĐ-BNN-TY năm 2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ Lưu

3 0 09/03/2017 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 686/QĐ-BNN-TY năm 2017 Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm và sản phẩm gia cầm từ Hoa Kỳ

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀPHÁT TRIỂN NÔNG THÔN-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 686/QĐ-BNN-TY Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC TẠM NGỪNG NHẬP KHẨU GIA CẦM VÀ SẢN PHẨM GIA CẦM TỪHOA KỲBỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔNCăn cứ Nghị định 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về việcqui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn;Căn cứ Nghị định 35/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ qui địnhchi tiết một số điều của Luật thú y;Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn qui định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vậttrên cạn;Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Tạm ngừng nhập khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từbang Wisconsin và Tennessee của Hoa Kỳ từ ngày 10/3/2017, do đang có dịch cúmgia cầm độc lực cao H7 và cúm gia cầm độc lực thấp H5N2.Điều 2. Giao Cục Thú y:Kiểm soát chặt chẽ các lô hàng gia cầm và sản phẩm gia cầm chưa qua xử lý nhiệt từcác bang đang có dịch cúm gia cầm nhưng đã được chuyển lên tàu, máy bay để vậnchuyển từ Hoa Kỳ về Việt Nam trước ngày 10/3/2017.Thông báo chính thức cho cơ quan có thẩm quyền của Hoa Kỳ biết để phối hợp thựchiện.Tổ chức kiểm tra, xác nhận việc Hoa Kỳ kiểm soát được dịch cúm gia cầm theo quyđịnh của Tổ chức Thú y thế giới và báo cáo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 1 Nơi nhận:- Như Điều 3;- Bộ trưởng (để b/c);- Các Bộ: NG, CT, TC (TCHQ);- Cục A86 - Bộ Công an;- Vụ HTQT;- Các Cơ quan Thú y vùng;- Các cơ quan báo chí;- Lưu: VT, TY.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGVũ Văn Tám 2