Quyết định 673/QĐ-BTNMT năm 2017 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 Lưu

48 1 30/03/2017 Nguồn : TCHQ 14 Trang pdf
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí

Từ khóa :

Bình luận

Thông tin bài viết

1 BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: 673/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến ngày 30 tháng 01 năm 2017 (danh mục kèm theo Quyết định này). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 3; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Chính phủ; - Văn phòng Quốc hội; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Kiểm toán Nhà nước; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc BỘ TRƯỞNG Trần Hồng Hà 2 TW; - Công báo; - Cổng TTĐT Bộ TN&MT; - Lưu: VT, PC. DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẾN NGÀY 30 THÁNG 01 NĂM 2017 (Ban hành kèm theo Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu; ngày tháng năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản Thời điểm có hiệu lực Ghi chú I LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI Văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng1. Thông tư 05/2006/TT-BTNMT ngày 24/5/2006 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 182/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 20/6/2006Hết hiệu lực ngày 01/7/2016, bị thay thế bởi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 2. Thông tư 06/2007/TT-BTNMT Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai03/8/2007Hết hiệu lực ngày 13/3/2015, bị thay thế bởi Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT hướng dẫn Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP 3 3. Thông tư 03/2009/TT-BTNMT ngày 23/3/2009 Quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật phân định địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 07/5/2009Hết hiệu lực ngày 01/01/2015, bị thay thế bởi thông tư 49/2014/TT-BTNMT ngày 22/8/2014 về Định mức kinh tế - kỹ thuật xác định đường địa giới hành chính, cắm mốc địa giới hành chính và lập hồ sơ địa giới hành chính các cấp 4. Thông tư 06/2010/TT-BTNMT ngày 15/3/2010 Quy định về định mức kinh tế kỹ thuật lập và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 01/5/2010Hết hiệu lực ngày 07/5/2015, bị thay thế bởi Thông tư 09/2015/TT-BTNMT ngày 23/3/2015 về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 5. Thông tư 16/2010/TT-BTNMT ngày 26/8/2010 Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 15/10/2010Hết hiệu lực bởi Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. 6. Thông tư 17/2010/TT-BTNMT ngày 04/10/2010 Quy định kỹ thuật về chuNn dữ liệu địa chính 19/11/2010Hết hiệu lực ngày 01/8/2016, bị thay thế bởi Thông tư số