Quyết định 662/QĐ-BTC năm 2012 về việc miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng Lưu

2 0 12/03/2012 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 662/QĐ-BTC năm 2012 về việc miễn thuế hàng quà biếu, quà tặng

Từ khóa : quà biếu tặng

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNH--------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc----------------Số: 662/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2012 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC MIỄN THUẾ HÀNG QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNGBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNHCăn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 16/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Xét đề nghị của Tổng cục Thống kê tại công văn số 113/TCTK-HTQT ngày 14/02/2012 về việc miễn thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với lô hàng là quàtặng từ Chương trình EASCAB,QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Miễn thuế nhập khẩu lô hàng gồm: 01 máy chủ, 02 máy tính cá nhân để bàn, 01 máy in và phần mềm thuộc hệ điều hành các thiết bị trên; Tổng trị giá lô hàng: 35.021,48 EUR của Tổng cục Thống kê nhập khẩu theo tờ khai hàng hóa xuất khẩu/nhập khẩu phi mậu dịch số: 74/NCQ-PMD ngày 06/02/2012 tại Chi cục Hải quan Gia Lâm - Cục Hải quan Thành phố Hà Nội. Tổng số thuế nhập khẩu được miễn theo tờ khai là 11.781.432 đồng (mười một triệu, bẩy trăm tám mươi mốt nghìn, bốntrăm ba mươi hai đồng).Điều 2. Tổng cục Thống kê có trách nhiệm quản lý và ghi tăng tài sản phần ngân sách cấp bao gồm thuế, trị giá lô hàng quà biếu, quà tặng và phải sử dụng theo đúng chế độ hiện hành về quản lý tài sản cơ quan từ kinh phí ngân sách cấp phát và sử dụng đúng mục đích quy định được miễn thuế, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế nhập khẩu.Điều 3. Trên cơ sở quyết định miễn thuế, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội (Chi cục Hải quan Gia Lâm) thanh khoản số tiền thuế được xét miễn, đóng dấu trên tờ khai hải quan gốc lưu tại đơn vị và tờ khai hải quan gốc do người nộp thuế lưu: “Hàng hóa được xét miễn thuế theo Quyết định số:… ngày … tháng … năm ... của Bộ Tài chính” (Mẫu dấu theo mẫu số 02 Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính).Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Tổng cục Thống kê (6B Hoàng Diệu Ba Đình, Hà Nội), Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Nơi nhận:- Như Điều 4;- Vụ Pháp chế;- Vụ Hợp tác quốc tế;- Chi cục HQ Gia Lâm;- Lưu: VT, TCHQ.KT. BỘ TRƯỞNGTHỨ TRƯỞNGĐỗ Hoàng Anh Tuấn