Quyết định 654/QĐ-BTNMT năm 2016 về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Lưu

45 1 29/03/2016 Nguồn : TCHQ 2 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 654/QĐ-BTNMT năm 2016 về việc chỉ định tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------Số: 654/QĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TỔ CHỨC THAM GIA CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUYCHUẨN KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀMNGUYÊN LIỆU SẢN XUẤTBỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNGCăn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 4 năm 2009 của Bộ Khoa họcvà Công nghệ hướng dẫn yêu cầu, trình tự, thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp và Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2011 của Bộ trưởng BộKhoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN;Căn cứ Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;Căn cứ Quyết định số 106/QĐ-BTNMT ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Bộ trưởng BộTài nguyên và Môi trường về việc ủy quyền giải quyết các thủ tục hành chính về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;Xét Hồ sơ đăng ký hoạt động chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3;Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường, QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Chỉ định Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (địa chỉ số 49Pasteur, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) là tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.Phạm vi chứng nhận: giám định phế liệu sắt, thép, nhựa, giấy nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật môi trường và các loại phế liệu khác thuộc Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất ban hành kèm theo Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với hướng dẫn tạm thời của Bộ Tài nguyên và Môi trường về mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng và mục đích sử dụng phế liệu nhập khẩu.Điều 2. Thời hạn hiệu lực của Quyết định: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày 08 tháng 12 năm 2016.Điều 3. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trong phạm vi quy định tại Điều 1 phục vụ công tác quản lý nhà nước; phải tuân thủ các quy định và hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chịuhoàn toàn trách nhiệm về kết quả giám định của mình.Điều 4. Trung tâm kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 và các cơ quan, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:- Như Điều 1 (để thực hiện);- Các Bộ: CT, TC, KH&CN;- Tổng cục TCĐLCL, Bộ KH&CN;- Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính;- Lưu: VT, TCMT, KSON (12)TUQ. BỘ TRƯỞNGTỔNG CỤC TRƯỞNGTỔNG CỤC MÔI TRƯỜNGNguyễn Văn Tài