Quyết định 636/QĐ-TCHQ năm 2008 về quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Lưu

6 0 10/03/2008 Nguồn : TCHQ 3 Trang doc
XEM / TẢI XUỐNG Miễn phí
Quyết định 636/QĐ-TCHQ năm 2008 về quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu

Bình luận

Thông tin bài viết

BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN-------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc---------Số: 636/QĐ-TCHQ Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2008 QUYẾT ĐỊNHVỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VỀ PHÂN LOẠIHÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨUTỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUANCăn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 02/12/1998, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật khiếu nại, tố cáo năm 2004 và 2005;Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/6/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/6/2005; Căn cứ Nghị định số 96/2002/NĐ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan;Căn cứ Nghị định 06/2003/NĐ-CP ngày 22/01/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại tố cáo và Luật sửa đổi, bổ sungmột số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giám sát quản lý về hải quan,QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.Điều 3: Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổngcục Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNGPHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nguyễn Ngọc Túc QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠIVỀ PHÂN LOẠI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU(Ban hành kèm theo Quyết định số 636/QĐ-TCHQ ngày 11/03/2008 của Tổng cụctrưởng Tổng cục Hải quan)Phần A: QUY ĐỊNH CHUNG1. Quy trình này hướng dẫn việc giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu,nhập khẩu thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục trưởng Chi cục hải quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định, cụ thể là: 1.1. Khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính liên quan đến phân loại hànghoá xuất khẩu, nhập khẩu của cấp nào thì thủ trưởng đơn vị hải quan cấp đó có trách nhiệm giải quyết khiếu nại lần đầu. 1.2. Khiếu nại quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong trường hợp người khiếu nại không khởi kiện vụ án hành chính tại toà án thì thủ trưởng đơn vị hải quan cấp trên trực tiếp có trách nhiệm giải quyết khiếu nại (sau đây gọi là giải quyết khiếu nại lần hai).2. Việc giải quyết khiếu nại phải thực hiện bằng quyết định giải quyết khiếu nại của thủ trưởng đơn vị có thẩm quyền.3. Việc tiếp nhận hồ sơ khiếu nại, đôn đốc và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại:3.1. Đơn vị đầu mối tiếp nhận và theo dõi kết quả giải quyết khiếu nại: Theo quy định tại khoản 3, điều 1 Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC dẫn trên, Tổng cụcgiao trách nhiệm cụ thể cho đơn vị đầu mối tiếp nhận đơn thư khiếu nại về phân loại hàng hoá XNK như sau: - Tại Tổng cục Hải quan là Thanh tra Tổng cục.- Tại Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan là Phòng Kế hoạch Tổng hợp (bộ phận, công chức theo dõi đơn thư). - Tại Cục hải quan tỉnh, thành phố là Phòng kiểm tra, thanh tra hoặc công chức được giao nhiệm vụ theo dõi đơn thư (nơi không có Phòng kiểm tra, thanh tra). - Tại Chi cục hải quan là đội, bộ phận hoặc công chức được lãnh đạo Chi cục phân công theo dõi đơn thư. 3.2. Trách nhiệm của đơn vị (bộ phận, công chức) đầu mối tiếp nhận hồ sơ, công văn khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu: 3.2.1. Tiếp nhận hồ sơ khiếu nại:a) Trường hợp nhận qua văn thư Tổng cục, Cục Hải quan, Chi cục Hải quan: Vào sổ theo dõi đơn thư (hoặc nhập máy tính). - Lập phiếu chuyển đơn (mẫu số 5/TTr-KT được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC dẫn trên) để lãnh đạo đơn vị đầu mối tiếp nhận nêu tại điểm 3.1 kể trên ký chuyển hồ sơ khiếu nại đến đơn vị, bộ phận, công chức nghiệp vụ có chức năng giải quyết khiếu nại về phân loại hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu. b) Trường hợp nhận trực tiếp do người khiếu nại mang đến cơ quan Hải quan: - Thông báo cho lãnh đạo đơn vị / bộ phận / công chức nghiệp vụ nơi có trách nhiệm giải quyết khiếu nại phân loại hàng hoá (gọi chung là đơn vị nghiệp vụ) cử công chức nghiệp vụ đến tiếp công dân và nhận hồ sơ khiếu nại theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC dẫn trên. Lưu ý với công chức nghiệp vụ khi nhận hồ sơ khiếu nại do công dân trực tiếp mang đến thì công chức đơn vị nghiệp vụ chủ trì, côngchức đơn vị thanh tra phối hợp xác định ngay nội dung khiếu tố thuộc thẩm quyền hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cấp mình để tiếp nhận hồ sơ hoặc hướng dẫn cho công dân theo quy định tại điều 2 Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC dẫn trên; và phải lập giấy biên nhận (mẫu số 1/TTr-KT được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC dẫn trên) với tất cả mọi trường hợp nhận hồ sơ trực tiếp, làm thành hai bản (giao đương sự 1 bản; lưu 1 bản vào hồ sơ khiếu nại). - Phối hợp với công chức nghiệp vụ để tiếp và hướng dẫn cho người khiếu nại.- Vào sổ theo dõi (hoặc nhập máy tính) và lập phiếu chuyển đơn như điểm 3.2.1.a) kể trên.3.2.2. Theo dõi, đôn đốc, thống kê kết quả giải quyết khiếu nại của đơn vị. 4. Đơn vị đầu mối tham mưu nghiệp vụ giúp Thủ trưởng cơ quan hải quan các cấp giảiquyết khiếu nại về phân loại hàng hoá: - Tại Tổng cục Hải quan là Vụ Giám sát quản lý về hải quan.- Tại Cục hải quan tỉnh, thành phố, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Kiểm tra sau thông quan là Phòng Nghiệp vụ, Phòng, Đội chức năng có bộ phận nghiệp vụ về phân loại hàng hoá. - Tại Chi cục hải quan là Đội (bộ phận) hoặc công chức nghiệp vụ do lãnh đạo Chi cụcphân công. 5. Tư vấn về mã số hàng hoá:5.1. Tại Tổng cục Hải quan: có Hội đồng tư vấn về phân loại hàng hoá cấp Tổng cục. Hội đồng hoạt động theo quy chế do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành.